magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Staré mesto

Charakteristika

Košice - mestská časť Staré mesto sa nachádza na území, kde Košice pôvodne vznikali. Všetky ostatné mestské časti vznili buď roširovaním mesta Košice, alebo z pôvodných historických obcí, ktoré sa s mestom vďaka jeho rozširovaniu spojili. Staré mesto tak tvorí centrum, ktoré je známe svojou obchodnou pešou zónou a historickými budovami. Medzi najvýznamnejšie patrí Dóm svätej Alžbety, Kaplnka sv. Michala a Urbanova veža, ktoré tvoria pamiatkovú rezerváciu.

Hranice mestskej časti štatút mesta opisuje takto:

Hranicu územia zo severu tvorí Letná ulica, ul. Slov. jednoty a Rampová ulica. (podrobný popis vid u MČ Sever).

Z rozhrania ulíc Rampová - Prešovská cesta okresná hranica vedie po západnej majetkovej hranici cesty. Pokračuje južne, križuje Priemyselnú ulicu a rovnako južným smerom križuje Starú prešovskú cestu a na lome na východnom oplotení prvého rodinného domu na južnej strane Starej prešovskej cesty vytvorí trojchotár Staré mesto, Dargovských hrdinov a Vyšné Opátske.

Po západnej strane Prešovskej cesty hranica pokračuje južným smerom. Prechádza severným okrajom mosta cez Hornád, odkiaľ je v dalšom priebehu totožná s katastrálnou hranicou, schádza na JZ roh mosta, asi 10 m po južnom okraji Prešovskej cesty pri styku s brehom Hornádu končia spoločné hranice medzi uvedenými mestskými castami.

Ďalej hranica pokračuje po južnom okraji Prešovskej cesty (za súbežným chodníkom), prechádza pod železnicným nadjazdom až na hranicu križujúceho sa železnicného pozemku (západnej strany), na ktorom končí súčasná katastrálna hranica. Ďalej pokračuje po majetkovej hranici po južnej strane Palackého ulice, križuje Krivú ulicu, napája sa na SV roh južnej súvislej zástavby, priečelím ktorých vedie západným smerom po rozhranie budov (parcely č. 1810 a 1812) orientačné císla 1 a 3, kde prechádza cez chodník na jeho severnú stranu. Po tomto chodníku vedie západným smerom, prechádza cez križovatku s Jantárovou ulicou a po južnej strane vetvy komunikácie pod Námestím osloboditeľov vchádza do križovatky s Južnou triedou. Hranica pokracuje cez túto križovatku, napája sa na SV roh objektu lekárne. Po severnej majetkovej hranici súvislej zástavby pod Štúrovou ulicou hranica pokračuje západným smerom. Križuje začiatok ulice D. Feju a naďalej pokračuje po priečeliach zástavby na juhu Štúrovej ulice. V dalšom pokračovaní križuje Rastislavovu a Rázusovu ulicu, ďalej vedie po severnej majetkovej hranici budov na južnej strane Štúrovej ulice. Križuje Žižkovu ulicu a po južnej majetkovej hranici Štúrovej ulice, za zatáčkou na jej východnej strane, zároveň na západnej strane objektu Zimného štadióna L.Trojáka na malom záskoku pred JZ rohom objektu končí popisovaná hranica - trojchotárom.

Z trojchotára okresov Košice I, II, IV, hranica prechádza približne kolmo cez Moldavskú cestu na juhovýchodný roh oporného múra okolo nádvoria skladov obchodného domu Tesco. Týmto oporným múrom v predlžení sa napojí na majetkovú hranicu starej sladovne. Po tejto hranici v SZ rohu areálu (roh objektu s parc. císlom 2068) sa nadviaže na súbežný chodník pod južným oplotením býv. evanjelického cintorína, po ktorom západným smerom na konci chodníka sa napojí na JZ roh oplotenia cintorína. Západným a ciastocne severným oplotením cintorína vedie po styk s rozhraním parciel 2049 a 2082. Po rozhraní smerom na sever hranica vychádza na južnú stranu Ungárovej ev. Husárskej ulice. Z tohoto bodu hranica vedie po južnej strane Ungárovej ulice až po rozhranie parciel 2105 a 2106, odkial prechádza severozápadným smerom cez Ungárovu ulicu po rozhraní parciel 2003, 3880 a 1980. Zo SZ rohu parcely 1980 vedie hranica po severovýchodnom okraji Fialkovej ulice až na JV roh oplotenia areálu Domova mládeže (Považská 7). Po východnom oplotení areálu vedie severne po rozhranie parciel 1983 - 1871/16. Po rozhraní uvedených parciel vedie hranica východným smerom približne po hrane násypu v pokracovaní vo svahu na JZ roh oplotenia areálu pivovaru. Po západnom oplotení areálu vedie hranica severne, po výraznom lome oplotenia asi 30 m východne, po dalšom lome severne (asi 50 m ) na SZ roh oplotenia pivovaru. Odtiaľ prechádza mierne šikmo na SV roh oplotenia volejbalového ihriska Domova mládeže (Medická 2). Smerom severným vedie po východnom okraji parcely 1871/19 až po južný okraj betónových schodov, po ktorých smerom SV hranica prejde na južný okraj Vojenskej ulice. Na rozhraní ulíc Vojenskej a Ondavskej (hranica medzi parcelami císlo 3817/1-2) hranica MC prejde na severný okraj Vojenskej ulice až po priame predĺženie východného obrubníka parkoviska nad poschodovými garážami. Ďalej vedie po východnom a severnom obrubníku parkoviska ( v súcasnosti autobazár). Zo severozápadného rohu parkoviska približne v priamom predlžení obrubníka sa napojí na najbližší lomový bod oplotenia areálu Fakultnej nemocnice (FN). Hranica MC prechádza na toto oplotenie a pokracuje smerom severným po jeho SV roh. Z tohoto rohu oplotenia FN hranica pretína parc. 3801/1, vedie SZ smerom na deliacu čiaru medzi parc.3920/1 a radom parc. čísel okolo parcely 3925/1. Táto deliaca čiara zároven môže tvoriť rozhranie ulice Csl. armády a Tr. SNP. Styk tejto deliacej čiary so severným okrajom ulice tvorí trojchotár medzi Starým mestom, Severom a Západom.

Z trojchotára smerom severovýchodným pokračuje po severnom okraji ulice Čsl. armády (zároveň totožná s katastrálnou hranicou) v dlžke 130 m, kde na styku so západným okrajom chodníka za parkoviskom pod Amfiteátrom (100 m) križuje ul. Na Kalvárii, na styku tejto ulice so Starou spišskou cestou prechádza hranica na severný okraj Letnej ul., na ktorej popis priebehu hraníc mestskej časti uzatvárame.

Dóm sv. Alžbety

Štátne divadlo

Stretnutie veteránov na Hlavnej ulici

Župný dom

Andrássyho palác

"Žobrákov dom"

Kaplnka sv. Michala

Levočský dom

Pohľad na pešiu zónu

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk