magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Dargovských hrdinov

Charakteristika

Mestská čať Košice - Dargovských hrdinov sa začala zaľudňovať v roku 1979, vtedy ako sídlisko na vrchu, ktorý je známy pod pomenovaním Furča. Prví obyvatelia získali byty v panelákoch v okolí obchodného centra Laborec, odkiaľ v intenzívnej výstavbe pokračovalo rozširovanie sídliska severným smerom. Sídliskový charakter ostal naďalej typický, priemysel sa tu nenachádza. Napriek uvedenej skutočnosti táto mestská časť nie je len miesto, kam chodia ľudia iba domov spávať. Sortiment dostupných služieb sa neustále rozrastá a turistický chodník lesoparkom na Zelený dvor, ako aj bikrosová dráha sú vyhľadávané obyvateľmi celého mesta. Kultúrno-spoločenské aktivity sú sústredené prevažne v kultúrnom stredisku Laborec. Rozloha 16,9 kilometrov štvorcových radí Kosice - Dargovských hrdinov na druhé miesto v rozlohe medzi mestskými časťami Košíc. V čase tvorby týchto stránok (apríl 2001) tu žilo približne 30 800 obyvateľov s vekovým priemerom 37 rokov.

Opis hraníc mestskej časti podľa Štatútu mesta Košice:

"Hranica MC vychádza od vonkajšej okresnej hranice mesta na východnej strane Prešovskej cesty (dialničného privádzača) na okraji lesa od Budimíra. Spoločnú hranicu mestských častí a okresu tvorí južný okraj cestnej koruny Prešovskej cesty (dialničného privádzača) v dlžke približne 5,2 km. Od kríženia tejto cesty s nadjazdom na sídlisko Ťahanovce prechádza hranica po južnom okraji tohoto nadjazdu. Pri vyústení nadjazdu do Prešovskej cesty prechádza hranica na severnú stranu cestnej koruny býv. Prešovskej cesty, kde sa stotožní s katastrálnou hranicou. Ďalej vedie smerom západným, križuje cestu na Ťahanovce. Po severnom okraji cestnej koruny spoločne s katastrálnou hranicou vedie až po odbočenie tejto cesty na hlavnú vetvu Hlinkovej ulice a Triedu arm. gen. Svobodu, kde vznikne trojchotár.

Z trojchotára - zo severnej hrany cestnej koruny odbočnej vetvy z Ťahanoviec hranica prechádza krátkou odbočkou na hlavnú vetvu križovatky Dargovských hrdinov. Po jej severnej strane vedie približne 100 m východným smerom po kríženie s Moňok potokom. Po západnej strane priepustu hranica prechádza na južnú majetkovú hranicu križovatky, po ktorej sa napojí na západnú majetkovú hranicu Prešovskej cesty. Po tejto hranici vchádza do križovatky s Rampovou ulicou. Na južnej strane ulice - na oplotení areálu VLA končí spoločná hranica s MC Džungľa.

Z rozhrania ulíc Rampová - Prešovská cesta je hranica totožná s hranicou MČ Staré mesto, vedie po západnej majetkovej hranici cesty. Pokračuje južne, križuje Priemyselnú ulicu a rovnako južným smerom končí za križovatkou so Starou prešovskou cestou na lome na východnom oplotení prvého rodinného domu na južnej strane Starej prešovskej cesty. Odtiaľ kolmo križuje Prešovskú cestu a prechádza na jej východnú stranu - rozhranie parciel 125 a 114/2. Severovýchodným smerom pokračuje po južnej strane majetkovej hranice Sečovskej cesty. Križuje Zemplínsku ulicu, Alšavskú a Tigriu. Hranica ďalej pokračuje po južnej a východnej majetkovej hranici cesty I. triedy - Sečovskej cesty až po križovatku trojchotára Dargovských hrdinov, Vyšné Opátske, Košická Nová Ves. Od trojchotára križuje cestu po kat. hranici, potom odbočuje severným smerom po západnej strane Herlianskej ulice po križovatku s Tr. arm. gen. Svobodu, kde prechádza na severnú stranu tejto triedy (v dlžke pribl.100 m) po podjazd z Charkovskej ulice. Ďalej vedie po východnej a južnej strane tejto ulice. Po nej sa napojí na juhozápadný roh zástavby rodinných domov na Furčianskej ulici. Po západnom a severnom oplotení tejto zástavby sa napojí na západnú stranu Furčianskej ulice. Po 115 m priebehu po tejto ulici prechádza po rozhraní zástavby bytovej výstavby rodinných domov na východnej strane Furčianskej ulice a školským areálom. Z tejto majetkovej hranice prechádza cez ulicu Lupkovskú na južný okraj zástavby na západnej vetve Furčianskej ulice. Za touto zástavbou vedie hranica okrajom lesa severne na juhozápadný roh areálu vodojemu. Po západnom a severnom oplotení areálu prejde na jeho severovýchodný cíp, odkiaľ po jeho východnom oplotení (pozdĺž promenádneho chodníka), schádza južne približne 60 m, kde prechádza cez uvedený chodník na severozápadný roh oplotenia areálu elektrorozvodne. Hranica vedie po severnom oplotení uvedeného areálu. V predlžení tohoto severného oplotenia východným smerom cez poľnú (lesnú) cestu na jej východný okraj sa hranica láme po tejto ceste južne až na hranicu intravilánu Košickej Novej Vsi. Na rozhraní intravilánu a lesa hranica pokračuje južne až na okraj lesa nad Sečovskou cestou. Týmto okrajom lesa pokračuje východne až po vonkajšiu okresnú hranicu. Na východnej strane hranicu tvorí vonkajšia okresná hranica až po styk s Prešovskou cestou, kde sa územie MČ uzatvára. "

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk