magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Krásna

Starosta

JUDr. Marek Kažimír - starosta zvolený na funkčné obdobie 2002 - 2006; 2006 - 2010

Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch starostu

Životopis vlastnými slovami:

Narodil som sa 13. júla 1970 v Košiciach. Základnú školu som navštevoval v rokoch 1976 - 1984 v Krásnej. Po ukončení Základnej školy som od roku 1984 do 1988 študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Michalovciach, v odbore - silnoprúd. Po ukončení a úspešnom vykonaní maturitných skúšok som nastúpil na pol roka do VSŽ š.p. Košice na závod Koksovňa do funkcie elektromechanik. V roku 1989 som vstúpil do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a počas trvania služobného pomeru som študoval na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku a následne na Strednej dôstojníckej škole v Devínskej Novej Vsi. Po ukončení dôstojníckeho vzdelania a po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok som absolvoval štúdium a rigorózne konanie na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a získal akademický titul doktor práv. V Policajnom zbore Slovenskej republiky som pôsobil 10 rokov v špeciálnom policajnom útvare, ktorého hlavnou náplňou bol boj s terorizmom a organizovaným zločinom. Posledné tri roky 2000 - 2003 som pracoval na Krajskom dopravnom inšpektoráte Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vo funkcii dopravný inžinier. V oblasti samosprávy a komunálnej politiky som začínajúcim starostom bez predchádzajúcich skúseností, ktoré sa snažím získavať pomocou mojich kolegov z iných mestských častí ako aj okolitých obcí.

Volebný program na roky 2002 - 2006 a priority

Územný rozvoj a investičná činnosť

Prioritou v tejto oblasti bude vysporiadanie spoluvlastníckych podielov a výstavba miestnej komunikácie Keldišova ( sv. Gorazda ), ako aj ostatných komunikácií, ktoré ešte nie sú vysporiadané. Pri stavebných prácach na výstavbe kultúrneho domu, ktorého súčasťou bude aj úrad našej mestskej časti zamestnám predovšetkým občanov Krásnej a podporím všetky podnikateľské aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnanosti. Po vzájomnej dohode s Dopravným podnikom mesta Košice a. s. budem presadzovať skrátenie cestovného času linky č. 52, z Krásnej do centra, ktorú budú ako zrýchlený spoj využívať najmä naši občania.

Bezpečnosť osôb a majetku

· V spolupráci s Policajným zborom SR, Mestskou políciou a dobrovoľnými strážcami poriadku zabezpečím v mestskej časti účinnú ochranu súkromného majetku ( novostavby, poľnohospodárske plodiny ).

· Výstavbou cestnej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Ukrajinská, Lackova zvýšim ochranu a bezpečnosť chodcov najmä detí na priechode pre chodcov.

Kultúra a šport

· Po vzájomnej dohode s vlastníkmi kaštieľa pri rímsko - katrolíckom kostole vyčistím oplotené priestranstvo a na jeho mieste zriadim park s lavičkami a osvetlením, ktorý bude skutočne dôstojným námestím našej mestskej časti.

· Prevodom kina Hornád do správy mestskej časti získam od mesta vhodné priestory na usporiadanie koncertov, divadelných predstavení a vyhovujúce miesto pre spevácke súbory.

· V priestoroch školského ihriska plánujem v zime postaviť pre naše deti, hlavne z bezpečnostných dôvodov prírodné ľadové klzisko a pokračovať v organizácii Košického rodea.

Sociálna a ekologická oblasť

· V odôvodnených prípadoch, na základe presne a jednoznačne stanovených kritérií zabezpečím poskytovanie sociálnych pôžičiek a jednorazových dávok sociálnej pomoci.

· Vypracovaním projektu kanalizácie s využitím finančných prostriedkov z fondov EÚ ( PHARE, ISPA ) chcem pokračovať vo výstavbe kanalizácie na uliciach Lackova, Žiacka, Minská.....atď.

· Zlikvidujem všetky existujúce čierne skládky stavebného a komunálneho odpadu a zabezpečím pri jarnom a jesennom upratovaní dostatočný počet veľkokapacitných kontajnerov.

Mládež a spolupráca občan - poslanec

· V súčasnej dobe je zo strany samosprávy potrebné zabezpečiť starostlivosť o našu mládež, o ich zmysluplné využitie voľného času, čo chcem dosiahnuť zriadením internetového klubu a zriadením mládežníckeho parlamentu, ktorý by sa podieľal na realizácii kultúrnych a športových projektov v mestskej časti.

· Výmenou starých, nevkusných autobusových zastávok za presklenné zabezpečím v sklenených vitrínach komplexné informovanie verejnosti o celkovej práci starostu a miestneho zastupiteľstva.

JUDr. Marek Kažimír

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606