magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Krásna

29. 3. 2004

Vážení občania,

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna, v rámci pripomienkového konania, si dovoľuje požiadať občanov mestskej časti o zaslanie pripomienok k návrhu predloženého PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - KRÁSNA.

Podnety, návrhy a pripomienky zasielajte (poštou, faxom, e-mailom, ) v termíne do 20. apríla 2004 na adresu Miestneho úradu mestskej časti, ul. Opátska č. 19, 040 18, Košice - Krásna.

Ďakujeme za Váš prejavený záujem.

Starosta mestskej časti JUDr. Marek Kažimír

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja si môžete stiahnúť tu: plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Fax : 055 / 6852 874
E-mail : kosicekrasna@stonline.sk

5. 3. 2004

KLUB DÔCHODCOV OTVORENÝ

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna zvolal dňa 24. februára 2004 v čase o 15.00 hod. ustanovujúcu členskú schôdzu Klubu dôchodcov mestskej časti Košice - Krásna. Členská schôdza sa uskutočnila v zrekonštruovaných priestorov na 1. poschodí v Dome služieb ( Barón ), ul. Opátska č. 13 ( vchod pri potravinách ), ktoré budú dočasným sídlom našich dôchodcov. Členskej schôdze sa zúčastnilo celkovo 30 nových členov a do samosprávy Klubu dôchodcov boli jednomyseľne zvolení títo členovia : pp. Jozef Hegedúš - predseda, pp. Veronika Rimaiová - podpredseda, pp. Mária Hegedúšová - hospodár, pp. František Nagy - člen a pp. František Popovič - člen. Za členov revíznej komisie členská schôdza opäť jednomyseľne zvolila : pp. Peter Bičkoš - predseda, pp. Štefan Tóth - člen, pp. Mária Rybárová - člen.

Výška členského bola stanovená na 60.- Sk, zápisné 20.- Sk. Prevádzková doba klubu bola schválená na stredu v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod. Na členskej schôdzi bol schválený program činnosti na rok 2004. Dôchodcovia vrelo uvítali usporiadanie zájazdu na kúpalisko do Maďarska, zájazd do Jasovskej jaskyne, kultúrne akcie ako Deň matiek a spoločenské posedenie v súvislosti s koncom kalendárneho roka. Z finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte mestskej časti vo výške 20.000.- Sk samospráva klubu rozhodne o zakúpení spoločenských hier a dotovaní naplánovaných spoločných akcií. Všetci dôchodcovia sú vítaní.

21. 2. 2004

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna
otvára
KLUB DÔCHODCOV

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Krásna číslo 260 zo dňa 16. 12. 2003 bol schválený Štatút klubu dôchodcov a Klubový poriadok dôchodcov v Krásnej. Podľa schválených dokumentov sa členom Klubu dôchodcov môže stať každý občan, ktorý dosiahol v čase podania prihlášky za člena starobný dôchodkový vek alebo je poberateľom invalidného dôchodku a má trvalý pobyt v mestskej časti Košice - Krásna.

Výnimku pre prijatie za člena klubu udeľuje v prípade osobitného zreteľa / záruka aktívnej práce žiadateľa o prijatie za člena klubu a jeho prínos pre Klub dôchodcov / samospráva klubu a schvaľuje najbližšia členská schôdza. Členstvo v klube vzniká na základe prihlášky. Evidenciu členov klubu vykonáva samospráva klubu. Člen klubu sa preukazuje členskou legitimáciou.

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna p o z ý v a dňa 24. februára 2004 v čase o 15.00 hod. všetkých záujemcov o členstvo v Klube dôchodcov na ustanovujúcu členskú schôdzu. Členská schôdza sa uskutoční na 1. poschodí v Dome služieb ( Barón ), ul. Opátska č. 13 v Košiciach - Krásnej.

Program : 1. Otvorenie
Voľba samosprávy klubu a revíznej komisie
Návrh programu na rok 2004
Diskusia
Záver

21. 2. 2004

M E S T S K Á Č A S Ť
K O Š I C E - K R Á S N A

oznamuje občanom ulíc: Keldišova, sv. Gorazda, Nová, Pri sídlisku, Čechovova, Za mostom, Goetheho a Ukrajinská v zmysle § 8, ods. 4, zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, že má pripravený zámer projektu kanalizácia mestskej časti Košice - Krásna - II. etapa - lokalita pred mostom

ROZŠÍRENIE KANALIZAČNEJ SIETE

Projekt je k nahliadnutiu na Miestnom úrade mestskej časti Košice -Krásna, Opátska č. 19 každý pracovný deň od 9.00 hod. do 14.00 hod. po dobu jedného mesiaca, t. j. od 2. 1. 2004 do 2. 2. 2004.

Občania môžu doručiť svoje písomné stanoviská MŽP do 5 týždňov od doby, kedy boli o zámere informovaní, najneskôr však do 6 týždňov od doručenia zámeru na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. l 812 35 Bratislava 1

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606