magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Krásna

Klub dôchodcov

 • Klubu dôchodcov Mestskej časti Košice - Krásna; KLUBOVÝ PORIADOK

  V zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. § 18 ods. 3, písm. b) o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. § 4, ods. 3, písm. o) o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1990 Zb., prílohy 2 o meste Košice, starosta Mestskej časti Košice - Krásna vydáva :

  Š T A T Ú T Klubu dôchodcov Mestskej časti Košice - Krásna

  I.
  Úvodné ustanovenia

  1. Štatút klubu dôchodcov ( ďalej len "klubu" ) v mestskej časti Košice - Krásna upravuje postavenie a poslanie klubu , vnútornú štruktúru, deľbu práce, zásady hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta a mestskej časti v klube.

  2. Štatút je rámcovým právnym aktom klubu .

  3. Klub je účelovým zariadením mestskej časti Košice - Krásna. Poslaním klubu je uspokojovanie kultúrnych a spoločenských záujmov starších občanov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov. Klub musí mať najmenej 30 členov.

  4. Pre činnosť klubu slúžia priestory a zariadenia pridelené Mestskou časťou Košice - Krásna.

  II.
  Vznik a zánik členstva v klube

  Členstvo v klube vzniká na základe prihlášky. Evidenciu členov klubu vykonáva samospráva klubu. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý dosiahol v čase podania prihlášky za člena starobný dôchodkový vek alebo je poberateľom invalidného dôchodku a má trvalý pobyt v mestskej časti Košice - Krásna. Výnimku pre prijatie za člena klubu udeľuje v prípade osobitného zreteľa / záruka aktívnej práce žiadateľa o prijatie za člena klubu a jeho prínos pre klub dôchodcov / samospráva klubu a schvaľuje najbližšia členská schôdza. Člen klubu sa preukazuje členskou legitimáciou.

  K zániku členstva v klube dochádza:

  a) dobrovoľným vystúpením z klubu,
  b) vylúčením, členská schôdza môže člena klubu vylúčiť z týchto dôvodov :
  - ak svojím konaním nevhodným správaním opakovane hrubo porušil zásady "Klubového poriadku",
  - prípadne narušil dobré spolunažívanie členov klubu,
  - nezaplatil členské príspevky,
  - je pasívnym členom,
  - odhlásil sa z trvalého pobytu v Mestskej časti Košice - Krásna ,
  - zomrel.

  III.
  Práva členov klubu

  1. Každý člen klubu bez ohľadu na svoju príslušnosť k národu, rase, politickú príslušnosť a náboženské presvedčenie má rovnaké práva a povinnosti.

  2. Každý člen klubu má právo využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v klube , nikto ho nemôže obmedzovať v jeho právach a povinnostiach, pokiaľ o tom nerozhodne členská schôdza klubu.

  3. Voliť členov samosprávy klubu a byť zvolený za jej člena.

  4. Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom.

  5. Členovia klubu sú oprávnení v prevádzkovej dobe využívať miestnosti klubu, jeho zariadenie, audiovizuálnu techniku, knihy a časopisy.

  6. Zúčastňovať sa na členských schôdzach klubu.

  7. Podávať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti na využívanie a činnosť klubu.

  IV.
  Povinnosti členov klubu

  1. Členovia klubu sú povinní platiť členské príspevky vo výške stanovenej členskou schôdzou klubu.

  2. Dodržiavať "Klubový poriadok".

  V.
  Hlavné zameranie činnosti klubu

  Činnosť klubu sa zameriava najmä na :
  - zapájanie jeho členov do aktívnej práce v záujmových krúžkoch
  - organizáciu kultúrnych podujatí, prednášok, kultúrnych posedení, návštev výstav, divadiel, galérií, múzeí, kín, športových podujatí, premietanie filmov /videofilmov/ a pod. podľa záujmu členov klubu,
  - organizovanie spoločných zájazdov, zdravotných vychádzok do voľnej prírody, jubilejných osláv, usporiadanie spoločenských zábav a čajových večierkov podľa potrieb a záujmu členov,
  - sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu a reprodukovanej hudby,
  - poskytovanie poradenskej služby v oblasti sociálnej, bytovej, zdravotnej starostlivosti, hygieny a životosprávy,
  - spolupráca s inými klubmi dôchodcov na území mesta Košice podľa vzájomnej dohody, záujmovými združeniami občanov a organizáciami tretieho sektoru.

  VI.
  Členská schôdza

  Výročnú členskú schôdzu /hodnotiacu/ zvoláva predseda samosprávy a to tak, aby sa uskutočnila najneskôr do 28. 2. nasledujúceho roka. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať predseda samosprávy klubu, ak o tom rozhodne výbor, alebo požiada o to najmenej 1/3 členov klubu písomne. Program členskej schôdze sa oznámi na úradnej tabuli 10 dní pred jej konaním.

  Pôsobnosť členskej schôdze:

  - voliť samosprávu klubu, revíznu komisiu,
  - voliť predsedu a podpredsedu samosprávy,
  - schvaľovať plán činnosti klubu a plán finančného hospodárenia,
  - schvaľovať správu o činnosti klubu a finančnom hospodárení klubu,
  - uznášať sa na opatreniach smerujúcich k odstráneniu zistených nedostatkov a k zlepšeniu činnosti klubu,
  - schvaľovať výšku členského príspevku.

  Členská schôdza rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. O priebehu členskej schôdze sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda klubu a ktorú overia svojimi podpismi 2 členovia z prítomných členov klubu.

  VII.
  Samospráva klubu

  Činnosť klubu organizuje 5 členná samospráva, ktorú tvoria: predseda, podpredseda, hospodár a 2 členovia samosprávy. Členov samosprávy volia všetci členovia klubu na výročnej členskej schôdzi a to na obdobie 3 rokov. Jednotlivých členov samosprávy môže členská schôdza v priebehu volebného obdobia odvolať, ak svoju činnosť vykonávajú v rozpore so Štatútom klubu dôchodcov alebo z dôvodu ich nečinnosti a na miesto nich zvoliť nových členov.

  Predseda klubu:

  Na čele samosprávy je predseda, ktorého volí na obdobie 3 rokov členská schôdza väčšinou hlasov prítomných členov. Vo funkcii predsedu potvrdzuje starosta Mestskej časti Košice - Krásna. Zastupuje klub navonok a podpisuje všetky písomnosti klubu. Počas jeho neprítomnosti vedie klub a členskú schôdzu podpredseda.

  Predseda :

  - zvoláva schôdze samospráv,
  - zodpovedá za plnenie plánu činnosti a finančné hospodárenie klubu,
  - zodpovedá za dodržiavanie "Klubového poriadku",
  - spolupracuje so starostom a miestnym zastupiteľstvom,
  - má hmotnú zodpovednosť.

  Revízna komisia:

  Ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán klubu volí členská schôdza 3 - člennú revíznu komisiu, ktorá je zložená z členov klubu. Na jej čele je predseda, ktorý je zvolený z radov revíznej komisie jej členmi. Členovia revíznej komisie nemôžu byť členmi samosprávy klubu.

  VIII.
  Zásady hospodárenia

  Podmienky pre činnosť klubu vytvára Mestská časť Košice - Krásna zabezpečovaním priestorov pre umiestnenie klubu a jeho financovaním /nájomné, el. energia, vodné a stočné/, materiálno-technickým vybavením klubu, finančným príspevkom podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok na rôzne akcie /fašiangy, deň matiek, úcta k starším, Mikuláš/ na zájazdy, kultúrne podujatia a pod.

  Členov samosprávy klubu môže formou pravidelnej mesačnej odmeny ohodnotiť starosta mestskej časti z rozpočtovej položky vyčlenenej na financovanie klubu. Nakladanie s finančnými prostriedkami pre činnosť klubu dôchodcov z rozpočtu MÚ podlieha kontrole MÚ.

  Členské príspevky nie sú príjmom mestskej časti a teda aj rozpočtu mestskej časti. Tieto členské príspevky vyberá od svojich členov samospráva a podľa rozhodnutia samosprávy klubu s nimi disponuje. Kontrolu výberu a použitia členských príspevkov kontroluje revízna komisia samosprávy.

  Oslavy v klube povoľuje starosta Mestskej časti Košice - Krásna. Ak na zájazd prispieva Mestská časť Košice - Krásna k vyúčtovaniu zájazdu sa priloží zoznam členov zájazdu, náklady na zájazd a výšku poplatku účastníkov podujatia. Tieto zájazdy posudzuje starosta alebo ním poverená osoba.

  IX.
  Prevádzková doba

  Prevádzkovú dobu klubu stanoví členská schôdza klubu v rozsahu maximálne 5 dní v týždni.

  X.
  Zákazy a obmedzenia

  Stanovuje sa zákaz voľného podávania a konzumácie alkoholických nápojov v priestoroch klubu a jeho okolí. Rovnako sa zakazuje fajčenie v miestnostiach na to nevyhradených.

  Zakazuje sa bez súhlasu starostu majetok klubu zapožičiavať, prenášať alebo inak s ním manipulovať. Zákaz prepožičiavania miestnosti na komerčné aktivity bez povolenia starostu MČ.

  Miestnosti klubu pre členov ako aj cudzie osoby môže prenajímať len starosta Mestskej časti Košice - Krásna.

  XI.
  Záverečné ustanovenia

  Štatút klubu dôchodcov je záväzný pre všetkých členov. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje uznesením miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Krásna.

  V Košiciach - Krásnej, dňa : 16. 12. 2003

 •  

   
  (c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606