magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

KONTAKT:

Adresa:
SK SSS DRIENKA
Ružínska 12
040 11 KOŠICE

TEL.:
G. Lešinský - 055/643 06 81, 0905 650 216
M. Horčík - 0905 642 890
T. Máté - 0915 136 584

E-mail:
drienka@mail.box.sk
gabishark@post.sk - Gabriel Lešinský
horcik@netkosice.sk - Martin Horčík
matet@netkosice.sk - Tibor Máté

WEB:
http://drienka.host.sk

SPELOKLUB DRIENKA

  • 1996 * Vznikáme spontánne, keď Gabriel Lešinský nastupuje do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva ako speleológ a vybrá si ako svoj pracovný rajón jaskyniarsky raj - planinu Dolný vrch v Slovenskom krase. Na tomto čarokrásnom, tajomnom a unikátnom krasovom území mu začína pomáhať Maroš Chovanec, s ktorým už predtým vykonávali batracho-herpetologický prieskum na východnom Slovensku. Hneď prvá spoločná akcia v apríli prináša úspechy, vo svahoch objavujú doteraz neznáme jaskyne: Šikmú, Nábojovú, Prieleznú atď.

    V máji nachádza Gabo perspektívne miesta a s Marošom začínajú otvárať priepasť, ktorá neskôr dostáva meno Lácova a na svoj osud čaká iniciálna depresia Hlinoš. Zanedlho sa k tandemu pripája Marošov priateľ Martin Horčík a po čase prináša aj svojho brata Františka Horčíka. Skúmame svahy i plošinu Dolného vrchu a taktiež Silickú planinu. Začíname uvažovať o spoločnom klube pričom zháňame ďalších ľudí. Pristupujú: Ing. Juraj Sýkora, Jozef Čepela, Albert Ščavnický, Jana Toldiová, Martina Jonásová, Peter Rajczy. Ďalší sa rozhodujú. V zime zakladáme Speleoklub Košice pri SMOPaJ a vydávame i prvé číslo vlastného bulletinu. Dominuje však terénna práca - desiatky akcií za rok 1996 a prvé metre objavov.

  • 1997 * Významný objavný rok, kedy sa zomieľa mnoho dôležitých udalostí. Padá rozhodnutie vstúpiť ako klub do Slovenskej speleologickej spoločnosti. Gabo s Ferom vymýšľajú názov klubu, pripravujú dokumentačné formuláre, Fero navrhuje aj logotyp klubu. V tuhej zime skúmame svahy a objavujeme Zimnú jaskyňu, Svedeckú jaskyňu a jaskyňu Prastarý výver, ktorá sa stáva najväčšou (37 m) horizontálnou jaskyňou na slovenskej strane planiny, zároveň najzachovalejšou starou riečnou chodbou s významnými archeologickými nálezmi z obdobia kyjatickej kultúry mladšej doby bronzovej (cca 1000 rokov p. n. l.). Jaskyňu sa pokúšame prolongovať, avšak bezvýsledne. Gabo s Ferom a Martinom v januári v príšerných podmienkach pracujú na otvorení depresie Hlinoš. Diera je na svete a hneď sa stáva najhlbšou jaskyňou (v máji sa to potvrdzuje: -105,4 m) spomedzi vyše sto ďalších na Dolnom vrchu! Prekopávajú aj Lácovu priepasť (-49,5 m). Vzápätí z ďalšej iniciálnej depresie vykopávajú náročnú Klenovu priepasť (-30 m). Všetky priepasti 5.-7. mája zameriavajú s Petrom Holúbkom - vynikajúcim slovenským jaskyniarom, ktorý sa už v januári stal krstným otcom Drienky. Začínajú sa objavovať prvé články "Drienkovcov" v Spravodaji SSS. Berco s Jožom vykopávajú 2. najväčšiu horizontálnu jaskyňu s krásnou výzdobou - Veľkonočnú. Do klubu prichádza občasná, avšak silná pomoc - Róbert Staňo. Klub posilňuje Gabova kolegyňa, banská meračka, Darina Vacková so synom Dušanom, odchádza Jana, Martina, Peter. Drienka má za rok na konte 105 pracovných akcií a patrí medzi najaktívnejšie kluby na Slovensku. Hlinoš sa radí k významným objavom na Slovensku. Svetlo sveta uzrel vďaka Gabovi pojem "iniciálna depresia", ktorý označuje doteraz nepovšimnutý prvok v krasovom reliéfe. Výkopom ju je možné premeniť na priepasť, pričom nejde o prepadlisko. Klub sa aktivizuje v rámci vystúpení v televízii, rádiach, novinách.

  • 1998 * Kopeme intenzívne vo Vykopanej priepasti, kde prerážame, nachádzame ďalšie perspektívne lokality a kope sa ešte viac. Maroš s Maťom objavujú priepasť Gabriela (podľa Marošovej priateľky) na Silickej planine, Suchú priepasť a viaceré svahové jaskyne. Zameriavame jaskyne v Merníckej pahorkatine, ktorá doteraz nefigurovala medzi krasovými územiami Slovenska a tak obohacujeme Slovensko i takto - po stránke speleologickej. Do klubu prichádza Tibor Máté, zdatný to budúci 15-ročný mapér a objaviteľ viacerých lokalít na Plešiveckej planine, ktorý prináša Martina Podolinského. Prolonguje sa Hlinoš II. Klub pracuje v pomerne ustálenom zložení aj v iných geomorfologických celkoch (napr. Čierna hora, Jasovská planina). Gabo sústavne sleduje netopiere, obojživelníky i vtáky v jaskyniach a priepastiach. Spolupracujeme i naďalej s českými jaskyniarmi, ktorí na Dolnom vrchu dokumentujú a objavujú jaskyne už 35 rokov. Tibor objavuje spolu s Speleo Rožňava Novú muflóniu priepasť na Plešiveckej planine. Pre SK Neandertál zameriavame Mníchovu dieru. Za rok 1998 máme takmer 150 akcií, stovky zameraných a desiatky objavených metrov. Na zákernú nemoc nám zomiera vo veku 23 rokov výborný kamarát a priateľ, spoluzakladateľ Drienky, Maroš Chovanec. Len ťažko sa s touto stratou vyrovnávame a jeho smrť nás ešte viac sceľuje. Priepasť (Maroš), ktorú sme vykopali v deň oznámenia jeho smrti na Silickej planine, pomenúvame po ňom. Gabriela a Maroš tak navždy ostávajú spolu aspoň na planine...

  • 1999 * Kopací rok. Prolongačné práce sa zintenzívňujú. Na Silickej planine objavujeme Priepasť Polyfemova diera, začíname pracovať na senilnej Kuvičkovej priepasti, pričom mapujeme stratigrafiu zátky, mapujeme svahy a vyvieračky Silickej planiny a nachádzame niekoľko "stratených" jaskýň. Po troch rokoch sa nám podarí po neuveriteľnom boji preraziť do našej priepasti Troch (cca -40, resp. cca 80 m) tiež na Silickej planine. Na jar mapujeme všetky krasové pramene na Dolnom vrchu a miesto 9-tich doteraz známych sa ich počet vďaka nám zvyšuje na 22! Obrovský nápor ľudských i vôľových síl venujeme trom lokalitám na Dolnom vrchu, cez ktoré sa nám možno podarí dostať sa 1. krát do hydrografického systému planiny na slovenskej strane tohto územia. Indície sú obrovské, úspechy čiastkové. Nepoľavujeme. Tibor so Speleo Rožňava objavuje a mapuje významnú Veľkonočnú priepasť na Plešiveckej planine a pomáha komplexne spracovať obrovské územie tejto oblasti. Mapuje, kope a zasa mapuje. V prestávkach si odskakujeme na Jasovskú planinu, kde Gabovi chlapci pomáhajú dokumentovať pre SMOPaJ lokality. I tam nachádzame nové jaskyne. V Hlinoši objavujeme zase nové priestory. Česi zatiaľ pokorujú Hlinoš Natrhnutou priepasťou, ktorá už má hĺbku 112 m! Po troch rokoch sa konečne prekopávame do pravdepodobne 2. vchodu vertikálneho systému Hlinoš - priepasti Zuzana. Do klubu prichádza Martin Gaško a privádza i ďalších záujemcov. Hneď pomáhajú kopať. Záujem o členstvo prejavujú chiropterológovia Štefan Matis a Dr. Peter Pjenčák. Objavujeme geneticky významnú Brečtanovú priepasť na Dolnom vrchu. V Čergove k zatiaľ jedinej lokalite pripájame zmapovanie siedmich ďalších - pseudokrasových jaskýň. Zúčastňujeme sa seminárov, konferencií a publikujeme. Akcií je za rok 1999 vyše 200 (!), čo v posledných rokoch takmer nemá obdobu na Slovensku. Veríme v nález obrovského jaskynného systému, k objavu ktorého pomaly, ale neodvratne spejeme. Snáď sa to prevalí s adekvátnymi výsledkami v novom miléniu, ak "Duch Dolného vrchu", náš patrón, dá....

  • Rok 2000 * Počas Veľkonočných sviatkov objavujeme na Silickej planine významnú Jaskyňu Drienka. Ide o senilnú ponorovú jaskyňu, v ktorej sme dosiahli hĺbku 84 m. Zameraný polygón má 320 m. Do klubu pristupujú Jozef Psotka a Vladimír Papáč. V Priepasti Hlinoš objavujeme cca 50 m nových priestorov v zadných častiach. Tibor zdoláva úžinu na dne priepasti a meandrujúcou puklinou dosahuje hĺbku cca 110 m. Spolupráca s novovzniknutou skupinou Minotaurus z Rožňavy na Plešiveckej planine prináša výsledky v podobe prehĺbenia Novej Muflónej priepasti na -88 m, objav Zakliatej priepasti (-72,3 m) a objav nových priestorov v Jašteričej priepasti (-51,5 m, dĺžka 203 m). Na Koniarskej planine zameriavame z väčšej časti Gemerskoteplickú jaskyňu (zatiaľ cca 400 m). Na Silickej, Plešiveckej a Koniarskej planine venujeme veľkú pozornosť prieskumu svahov, objavujeme a dokumentujeme viacero menších, no zaujímavých jaskýň. Gabo, Tibor a Maťo Gaško sa stávajú na chvíľu súčasťou filmového štábu STV a pomáhajú pri nakrúcaní dokumentu "Až na dno priepasti". Nakrúcanie prebieha v Jaskyni Drienka na Silickej planine, priepastiach Márnica a Priateľ na Dolnom vrchu, ako i na povrchu planín Slovenského krasu. S týmto dokumentom sa zúčastňujeme 18. Medzinárodného filmového festivalu horských a dobrodružných filmov v Torello v Španielsku.

  • Rok 2001* Počas roka pokračoval prieskum severného svahu Silickej planiny, ktorého výsledkom bolo objavenie a zdokumentovanie viacerých neznámych jaskýň a jednej priepasti. Tibor Máté pokračoval s bratrancami Zolim a Attilom Jergovcami (Speleoklub Minotaurus) v zameriavaní náročnej Gemersko-teplickej jaskyne, ktoré je už takmer pri konci. V priepasti Hlinoš (Dolný vrch) sa nám cez okno v Bielej šachte podarilo objaviť asi 40 metrov nových priestorov. Na Dolnom vrchu sme objavili svahovú priepasť Poroňa s hĺbkou síce len 7 metrov, ale s prekrásne tvarovanými výčnelkami masívu. Gabo a Tibor sa zúčastnili Speleomítingu vo Svite, kde prezentovali činnosť klubu nástenkou, ktorej náplňou bola minulého roku objavená jaskyňa Drienka na Silickej planine. Piati členovia - Vlado Papáč, Jožo Psotka, Fero Horčík, Tibor Máté a Maťo Gaško - uskutočnili dvojtýždňovú poznávaciu výpravu na planinu Padiš v Rumunsku, počas ktorej návštívili viacero atraktívnych miest i jaskýň tejto civilizáciou takmer nedotknutej oblasti.

  • Rok 2002* Sondážne práce sme vykonávali na viacerých lokalitách na Dolnom vrchu i Silickej planine s čiastkovými úspechmi. Tieto sú podchytené vo výročnej správe. Najväčším úspechom bol prienik do priepasti Zuzana, ktorý by sa bez výdatnej pomoci Peťa Holúbeka, Mira Kováčika a Pavla Procházku zo SK Nicolaus asi nekonal. Vďaka ! Bolo ukončené zameranie Gemersko-teplickej jaskyne, z ktorej Tibor Máté okamžite vyhotovil mapu. Tú sme prezentovali na Speleomítingu, ktorého sa okrem Tibora zúčastnili aj Vlado, Jožo, Gabi a bratia Horčíkovci. Pôsobnosť klubu sme v uplynulom roku rozšírili aj na oblasť Župkovej Magury na Muránskej planine, kde sme spolupracovali s členmi Speleoklubu UK Bratislava a SK Muránska planina. Hlavným objektom nášho záujmu sa stala Ladzianskeho jaskyňa, kde sa nám podarilo preniknúť do nových priestorov. V oblasti sme vykonávali aj povrchový prieskum a lokalizovali sme viacero neznámych jaskýň. V založenej tradícii návštev Rumunska pokračovala v lete dvojtýždňovou, turisticky ladenou výpravou, trojica Vlado, Jožo a Fero. Na jesennú týždňovku pribrali aj Tibora a Martina. Táto výprava bola ladená pracovne. Pracovali sme v jaskyni Dracoaia, kde sa nám podarilo objaviť neveľký nový priestor.

Ďalšie podrobnosti nájdete na našej oficiálnej stránke. Pokiaľ sme vás zaujali, ozvite sa nám. Radi vám odpovieme, ako môžete prírode pomôcť, prípadne ako môžeme spolupracovať.

 

 

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk