magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Odborná kniha o poznatkoch pravekého osídlenia Slovenska vyšla vďaka iniciatíve Košického pracoviska Archeologického ústavu SAV

Ľubomíra Kaminská: Hôrka - Ondrej

Odborná pracovníčka Košického pracoviska Archeologického ústavu SAV PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc., sa vo svojej terénnej a vedeckej práci špecializuje na doby kamenné - paleolit, neolit a eneolit. Svoje poznatky z geografickej oblasti Hôrka - Ondrej publikovala v knihe, ktorá nesie meno spomínaného náleziska. Ako spoluautori diela sú uvedení D. C. Ford, E. Hajnalová, M. Hajnalová, I. Horáček, J. Kovanda, V. Ložek, J. Mlíkovský a L. Smolíková. Odborná publikácia vyšla v roku 2000 v angličtine a vydavateľom sa stal Archeologický ústav SAV v Nitre.

Z územia Slovenska poznáme v súčasnosti niekoľko desiatok nálezísk stredopaleolitickej industrie. Ich vypovedacia schopnosť je však obmedzená, pretože väčšina nálezov pochádza zo zberov, teda neumožňuje detailnejšie chronologické členenie.

Oblasť Spiša je je jednou z najintenzívnejšie osídlených regiónov počas stredného paleolitu Slovenska. Prírodné prostredie v okolí prameňov minerálnych vôd poskytovalo paleolitickým populáciam prianivé podmienky na ich existenciu, založenú vo veľkej miere na love zveri.

Na travertínových lokalitách sa už v starom pleistocéne stretávame s prvými náznakmi osídlenia. Ako ložiská L. Bánez v roku 1991 interpretoval červeno sfarbené plochy v puklinách staropleistocénneho travertínu v lome Pažica v Spišskom Podhradí.

Početnejšie je kamennými nástrojmi a zvyškami ohnísk doložené osídlenie zo staršej fázy stredného paleolitu vo Vyšných Ružbachoch, Hranovnici a Beharovciach. Spoločne s najstaršími nálezmi z Hôrky-Ondreja, z pracovísk B a D, sa radia k včasnému moustérienu.

Pokračovanie osídlenia v strednej fáze stredného paleolitu dokázali výskumy v Gánovciach a v Hôrke-Ondreji, pracovisko C. Štiepaná štiepaná industria kulútrne patrí taubachienu z posledného interglaciálu a jej tvorcami boli predneandrtálci, ako to dokladá travertínový výliatok lebky z Gánoviec.

Osídlenie z mladšej fázy stredného paleolitu vedci preskúmali na pracovisku A v Hôrke-Ondreji. Početná štiepaná industria pochádzajúca z rôznych fáz opracovania artefaktov, dokladá ich výrobu na mieste. V pracovnom priestore táboriska sa nachádzali aj ohniská a kosti lovených zvierat.

Na travertínovej lokalite Skalka Hôrke-Ondreji sa výskumom získali doklady jej osídlenia od staršej fázy stredného paleolitu cez strednú až do mladšej fázy patriacej moustérienu, doložené aj absolútnym datovaním, výsledkami viacerých prírodovedných analýz, ako aj zhodnotením geologických pozorovaní.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk