magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Archeologický ústav SAV,
pracovisko Košice

kontakt:
Hrnčiarska 13
040 01 Košice
tel: 095/62 274 54
tel/fax: 095/62 226 82

Košické pracovisko Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (pobočka Archeologického ústavu SAV v Nitre) vzniklo v roku 1951 v súvislosti so záchrannými archeologickými prácami pri výstavbe oceliarskeho kombinátu HUKO - predchodcu dnešných VSŽ. I po vystavaní železiarní v Košiciach odborné pracovisko ostalo a jeho úlohou bolo uskutočňovať a koordinovať záchranné a systematické archeologické výskumy na území východného Slovenska. V súčasnosti odborne pôsobí v rámci Košického a Prešovského kraja SR.


odborní pracovníci:

PhDr. Július Béreš, CSc.,

zameranie - slovanské osídlenie východného Slovenska, 6. - 10. storočie; - robil aj výskumy zo stredoveku, 11. - 15. storočie


PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.,

zameranie - doby kamenné - paleolit, neolit, eneolit

e-mail: kaminska@saske.sk


PhDr. Mária Lamiová, CSc.,

zameranie - doba rímska a sťahovanie národov, 1. - 5. storočie


PhDr. Pavol Mačala, CSc.,

zameranie - slovanské osídlenie a včasný stredovek, 6. - 10. storočie


PhDr. Elena Miroššayová, CSc.,

zameranie - doba železná, od 7. storočia p.n.l. po 1. storočie

e-mail: mirossa@saske.sk


PhDr. Ladislav Olexa

zameranie - staršia doba bronzová, 1700 - 1500 p.n.l.

Ľubomíra Kaminská: Hôrka - Ondrej
Najdôležitejšie výsledky základného výskumu v roku 2000
osídlenie Košickej kotliny
Košickí archeológovia vo výskume praveku


Stručná prezentácia výsledkov za rok 1999

PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.,

V tomto roku sa podarilo kompletne spracovať štiepanú kamenú industriu pochádzajúcu zo zberov v katastroch obcí v oblasti stredného toku Ondavy.

Kamenná štiepaná industria nájdená v Nižnom Hrabovci, Poši, Kladzanoch a Kučíne patrí viacerým kultúram zo stredného a mladého paleolitu / 120 000 - 10 000 pred n.l./.

Pozoruhodná je hlavne skladba suroviny, ktorú použili na výrobu nástrojov. Táto dokladá mnohostranné kontakty paleolitických obyvateľov stredného toku Ondavy a územiami ležiacimi severozápadne (severský pazúrik zo severnej Moravy), severne (krakovsko-jurský, čokoládový a świeciechovsky pazúrik z južného Poľska), východne (dneperský pazúrik a andezit zo Zakarpatskej Ukrajiny) ako aj južne (kremenný porfýr z Bukových hôr v Maďarsku) a otvára nový priestor pre štúdium paleolitického osídlenia východného Slovenska.

PhDr. Mária Lamiová, CSc.,

Pri spracovávaní nálezov odkrytých v predchádzajúcich výskumných sezónach na polykultúrnom sídlisku v Ostrovanoch - okr. Sabinov, sa našli výrazné doklady kontaktov s juhovýchodom. Takým je napr. torzo antickej amfory vyhotovenej v pričernomorskej oblasti. V nej sa zachovali zvyšky omáčky z morských rýb, typickej pre Pont a Stredozemné more. Je to prvý nález tohto druhu objavený v Karpatskej kotline.

PhDr. Elena Miroššayová, CSc.,

Vyhodnotenie nálezov z hradiska Kláštorisko -Čertova sihoť v katastri Letanoviec - okr. Spišská Nová Ves, prinieslo dôležité informácie o charaktere kultúrneho vývoja a štruktúry budovania osád obyvateľov mladej a neskorej doby bronzovej ( 11. - 8. stor. p.n.l.) v regióne Spiša. Potvrdil sa predpoklad, že určujúcim fenoménom formujúcim materiálnu kultúru tunajších obyvateľov bola lužická kultúra. Výskum hradiska na Kláštorisku - Čertovej sihoti obohatil poznatky odborníkov o spôsobe a konštrukcii opevnenia.


Letanovce, hradisko, val I


Letanovce, hradisko, val I - vnútorná strana

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk