magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Valaliky

Predošlé názvy: Kokšov, neskoršie dediny Všechsvätých, Buzice, Bernátovce a Košťany, ktoré boli v roku 1961 zlúčené do dnešnej obce Valaliky.

Kokšov bola stará osídlená zem, prvýkrát sa spomína v roku 1248 pri opise hraníc zeme Zebus. "Išlo tu o zeme, ktoré zaberali územie Buzíc, Bernátoviec, Všechsvätých a Koštian a ktoré vystupujú v XIII. a XIV. storocí ako zem Kokšov." (B. Varsík)

Zem Kokšov bola značne rozsiahla a už z listín z rokov 1280, 1310 dochádza k rozdeleniu majetku Kokšova (Coksou). Uvedené poznáme z odborných článkov, ktoré sa problémom zaoberajú.

"V roku 1333 sa pripomína Ján, kňaz z Kokšova (Johanes sacardos de Kocso), čo značí, že zem Kokšov bola už silne zaľudnená. Tento kokšovský kostol ležal na území dnešnej dediny Všechsvätých a v pápežských desiatkoch z r. 1332 - 1337 vystupuje už nie pod starým slovenskýmn názvom Kokšov, ale už pod novým maďarským názvom podľa zasvätenia kostola ako Mendescend, reda Mindszent, Všechsvätých. Z tohto svšetkého je zrejmé, že dedina Kokšov (resp. jej stredisko) ležala tam, kde leží dnešná dedina Všechsvätých a tam vznikol aj kostol." (B. Varsík)

"Na území starého Kokšova vznikajú na zaciatku XV. storočia štyri dediny a tak starý názov dediny zaniká a na jeho miesto nastujú už nové maďarské názvy, a to Mindszent, Buzafalva a Csontosfalva, lebo Kokšov je už na začiatku XV. storočia značne pomaďarčený a aj noví ludia, ktorí sa dostávajú do jeho držby, sú už madarského pôvodu." (B. Varsík)

Kokšov sa uvádza v najstarších dokladoch takto:

- 1280 - terra Cocso (aj pri osobnom mene)
- 1288 - Kokso (pri os. m.)
- 1310 - Coksou
- 1332 - 1337 - Mendescend
- 1333 - sacerdos de Kosco
- 1335 - Koksou (pri os. m. ), nobilibus de Kocsow (pri opise hraníc Krásnej nad Hornádom)
- 1337 - poss. Kaxow, terra Caxow, nobilis de Koxou
- 1340 - Koxo (pri os. m.)
- 1352 - Koxo (pri os. m.)
- 1371 - poss. Mindsenth (v nepresnom opise z 18. storocia)
- 1376 - Mendsenth (pri os. m.)
- 1377 - Mendzend (pri os. m.)
- 1382 - Kaxo (pri os. m.)
- 1389 - Kaxo (pri os. m. i majetok)
- 1391 - Kaxo
- 1393 - poss. Kaxo, Kaxow (pri os. m.)
- 1401 - Kaxo (pri os. m.)
- 1406 - Kaxo (pri os. m.)
- 1406 - Felskaxo, Felskaxo, Felswkaxow (majetok a pri os. m.)
- 1481 - Menthzenth (pri os. m.)
- 1483 - poss. Menthzenth
- 1488 - Menthzenth (pri os. m.)
- 1524 - Myndzenth (pri os. m.)
- 1553 - Mindzent
- 1773 - Mindzent
- 1808 - Kassa (aliis Koksó) Mindszent, Mindszentfalva
- 1903 - Mindsent
- 1906 - Mindsent
- 1919 - Košický Micnt, Kassamindszent
- 1930 - Všechsvätých

"Portálny súpis z r. 1427 uvádza jasno v tomto novom vývine Kokšova aj nové názvy pre štyri vznikajúce dediny na území pôvodného Kokšova. Kokšov tu už nevystupuje ako jedna dedina, ale na jeho pôvodnom území vystupujú už štyri dediny a to:

Menthsenth nobilium de eadem /5 port/, ide o dnešnú dedinu všechsvätých
Alsov Koxomenthzenth Bartoloi /2 porty/, dnešné Koštany
Felsew Kaxomenthzenth Ladislai /1 porta/, dnešné Bernátovce
Buzaperfalua aiusdem /3 porty/, dnešné Buzice" (B. Varsík)

"Treba však konštatovat, že od posledných dvoch desaťročí 15. stor. nastupuje tu už pevná jednotnost v pomenovaní všetkých štyroch novovytvorených dedín a dedina Všechsvätých sa už dôkladne uvádza len pod názvom Mindszent..." (B. Varsík)

Košťany sa uvádzajú v najstarších dokladoch takto:

- 1418 - Also Koxo alias Chonthoafalwa
- 1427 - Alsow Kaxomenthzenth
- 1435 - Alsow Kaxomenthzenth
- 1462 - Also Koxo alias Chonthoafalwa
- 1553 - Chyontosfalwa
- 1773 - Csontosfalva
- 1808 - Csontosfalva
- 1903 - Koštany (Koscany)
- 1906 - Contošfala

Bernátovce sa uvádzajú v najstarších dokladoch takto:

- 1406 - Felswkaxo, Felsukaxo, Felswkaxow
- 1406 - Felswkaxo, Felsukaxo
- 1427 - Felsew Kaxomenthzenth
- 1454 - Clemens Bernaldi de Bernaldfalwa
- 1469 - Clemens Bernaldi de Bernaldfalwa
- 1470 - Clemens filius Bernaldi de Bernaldfalwa
- 1488 - Bernaldfalwa
- 1519 - Andreas Bernaldi de Bernaldfalwa
- 1524 - Petrus Bernaldi de Bernaldfalwa
- 1525 - Bernaldfalwa
- 1773 - Bernaldfalva
- 1808 - Bernátowá, Bernáthfalva
- 1903 - Bernátovce
- 1906 - Bernátfala
- 1919 - Bernátovce

Buzice sa uvádzajú v najstarších dokladoch takto:

- 1427 - Buzapeterfalua
- 1444 - Kaxo et Buzafalwa alio nomine Also Kaxo
- 1454 - possessio kakso et Bwzafalwa
- 1460 - Buzafalva al nom. Kaxomenthzenth
- 1511 - Buzafalva (pri os. mene)
- 1520 - Buzaffalwa
- 1773 - Buzafalva
- 1808 - Búzafalva
- 1903 - Buzice (mylné)
- 1906 - Buzafalva, Buzafala


Erb obce Valaliky. Symboly obce Valaliky sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou V-84/97. Vlajku a erb navrhol Mgr. Gabriel Kladek v spolupráci so synom Matejom Kladekom.


Vlajka obce Valaliky.


Fotografia pečatidla obce Košťany z roku 1770. Vlastník: Východoslovenské múzeum v Košiciach.


Pečať obce Košťany, listina - 8. október 1789.


Pečať obce Košťany, listina - 14. marec 1858.


Pečať obce Všechsvätých, listina - 7. apríl 1789.


Pečať obce Všechsvätých, listina - 8. október 1789.


Pečať obce Kokso-Mindszent, listina - 24. jún 1839.


Cirkevná pečať, listina - 31. máj 1837.


Cirkevná pečať, účet - 2. marec 1882.


Pečať obce Buzice. Na základe analógie ju Mgr. Gabriel Kladek datoval do prvej polovice 18. storočia. Pečať je vytrhnutá z listiny, ktorá sa nezachovala.


Fotografia pečatidla obce Buzice z roku 1839. Vlastník: súkromná zbierka Mgr. Štefana Kolivoška.


Pečať Bernátoviec, listina - 14. marec 1858.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606