magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Súčasnosť

V školskom roku 2005/2006 je v našej škole aktivovaných 6 študijných odborov s počtom 19 tried. V dennej forme štúdia žiaci získajú úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore masér a zdravotnícky asistent.

V dennej forme pomaturitného kvalifikačného štúdia žiaci študijného odboru zdravotnícky záchranár získajú odborné vzdelanie s maturitou.

V dennej forme vyššieho odborného štúdia žiaci získajú vyššie odborné vzdelanie v študijných odboroch diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut.

Vyššie odborné štúdium popri zamestnaní je aktivované v študijnom odbore diplomovaná operačná sestra a pomaturitné kvalifikačné štúdium popri zamestnaní je aktivované v študijnom odbore zdravotnícky záchranár.

V školskom roku 2006/2007 budú aktivované v dennej forme štúdia študijné odbory: zdravotnícky asistent, masér, zdravotnícky záchranár, diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut.

V štúdiu popri zamestnaní budú aktivované študijné odbory diplomovaný fyzioterapeut, zdravotnícky záchranár a zdravotnícky asistent.

Odbornosť školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Škola je vybavená desiatimi odbornými učebňami. Z nich v dvoch sa vyučujú predmety komplexu ošetrovateľstva. V ďalších odborných učebniach sa vyučujú odborné medicínske predmety, predmety fyzioterapeutické a masáže, pedagogika, psychológia a sociológia, prvá pomoc, fyzikálne vyšetrenia, prírodovedné predmety, informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia. Škola má jedno laboratórium na vyučovanie praktických cvičení z fyziky a chémie a telocvičňu s posilňovňou a tiež školský dvor s ihriskom.

Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a latinský jazyk.

Pôsobia tu krúžky: zdravý chrbát, angličtina v praxi a florbal. Žiaci sa zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti, aktivít zameraných na protidrogovú tematiku, dobrovoľné darcovstvo krvi, program boja proti AIDS, rakovinových ochorení a ďalších humánnych aktivít. Absolvujú množstvo odborných exkurzií a seminárov. Dobre vybavené školské knižnice vrátane odbornej knižnice umožňujú žiakom rozširovať svoje odborné vedomosti samoštúdiom.

Škola nemá vlastný domov mládeže ani jedáleň. Žiaci školy majú možnosť ubytovania a stravovania sa v DM na ul. Považská 7, Medická 2, Werferova 10 v Košiciach.

Odborná učebňa ošetrovateľstva

V odbornej učebni zdravotníckeho záchranára

Na hodine informatiky

V telocvični

V odbornej učebni ošetrovateľstva - odbor: zdravotnícky asistent

Na hodine fyzikálnej terapie

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606