magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Charakteristika

Obchodná akadémia na Watsonovej ulici v Košiciach mala v školskom roku 2000/2001 798 žiakov. Záujem o štúdium na škole prevyšuje možnosti prijatia, pričom zvyčajne je možné prijať asi dve tretiny uchádzačov o štúdium.

Študijné odbory:

Denné štúdium - obchodná akadémia 6317 6

Štvorročné denné štúdium, ktorého žiaci majú od tretieho ročníka možnosť voľby voliteľných predmetov. Medzi voliteľné predmety patria: bankovníctvo, daňová sústava, seminár z výpočtovej techniky, manažment, cvičenia z matematiky, ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme, aplikovaná ekonómia, marketing .

Prijímacie skúšky: matematika, slovenský jazyk a literatúra

Profil absolventa: Absolvent študijného odboru obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník, schopný vykonávat ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, personalistiky, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využívať v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

Po absolvovaní školy môže pracovať v rôznych formách podnikateľských subjektov ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciach, alebo sa môže uchádzať o štúdium na vysokej škole, najmä ekonomického zamerania.

V skupine predmetov informatika a výpočtová technika sa žiaci učia pracovať s operačným systémom WINDOWS s aplikačnými programami OFFICE - WORD, EXCEL, ACCESS, pracujú s INTERNETom.

V skupine grafických predmetov sa učia písať na mechanických a elektronických písacích strojoch a na osobných počítačoch.

Na ekonomických cvičeniach sa učia účtovat na osobných počítačoch s využitím účtovného informačného systému.

Tieto tri predmety vytvárajú predpoklad na zvládnutie praktickej maturitnej skúšky, ktorá sa realizuje na PC. Jazyková učebňa je okrem audiovizuálnych pomôcok vybavená aj multimediálnym PC.

Na voliteľnom predmete cvičenia z matematiky sa prehlbuje učivo z matematiky tak, aby žiaci boli pripravní pre štúdium na vysokých školách.

Nadstavbové štúdium hospodárska informatika 6292 6

Dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl.

Prijímacie skúšky: matematika v rozsahu, ktorý sa vyučuje na gymnáziach

Profil absolventa:

Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, riadenia, platobného styku, miezd, vo vedení administratívy a účtovníctva. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mat absolvent ekonomický profil doplnený primeraným vzdelaním z oblasti informačných a komunikačných technológií, automatizovaného spracovania informácií, programovania a spracovania dát. Absolvent sa uplatní na trhu práce ako stredoškolsky vzdelaný pracovník s praktickým a teoretickým vybavením na ekonomické práce s aplikáciou výpočtovej techniky.

Nadstavbové štúdium sociálno-právna činnosť 6851 6

Dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl.

Prijímacie skúšky: Test zameraný na filozofiu, sociológiu, psychológiu, politológiu, etickú výchovu, históriu slovenského národa, prehľad o aktuálnom politickom dianí.

Profil absolventa:

Absolvent je kvalifikovaný pracovník pripravený pre výkon činností súvisiacich so sociálnou problematikou v rôznych typoch organizácií. Vzdelanie formuje všeobecného sociálneho pracovníka, rozvíja osobnosť absolventa, jeho povahové vlastnosti, vedomosti a zručnosti.
Absolvent študijného odboru sociálno-právna činnosť môže vykonávať činnosti v oblasti štátnej správy a miestnej samosprávy, v oblasti súdnictva, notárstva, prokuratúry a vo výrobnej a podnikateľskej sfére.

Na škole sa z cudzích jazykov vyučuje angličtina, nemčina, francúzština a ruština.

Odborné učebne:

4 učebne zahraničných cudzích jazykov
odborná učebňa pre dejepis, zemepis a občiansku náuku
2 odborné učebne pre ekonomické cvičenia
odborná učebňa matematiky
2 odborné učebne manažmentu
odborná učebňa slovenského jazyka
5 odborných učební administratívy
odborná učebňa tovaroznalectva
odborná učebňa pre potreby ekonomických cvičných firiem

V odbornej učebni ekonomických cvičení

Na hodine strojopisu

V odbornej učebni ekonomickej cvičnej firmy

V odbornej učebni informatiky

Na hodine angličtiny

V sústredení na strojopis

V odbornej učebni slovenského jazyka

Na hodine zemepisu

Odborná učebňa podnikového manažmentu

Na hodine nemčiny

V odbornej učebni ekonomických cvičení

Škola má tri učebne informatiky

V cvičných ekonomických firmách majú študenti možnosť získať poznatky, ktoré využijú v ďalšej praxi.

Strojopis

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606