magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Košice - mestská časť Juh

Charakteristika

Mestská časť Košice-Juh má rozlohu 10,3 štvorcových kilometrov a susedí s mestskými časťami Košice-Staré mesto, Košice-Západ, Košice-Lunik IX, Košice-Barca, Košice-Nad jazerom a Košice-Vyšné Opátske.

Podľa údajov Krajskej správy Štatistického úradu SR v Košiciach v mestskej časti Košice-Juh k 1. 1. 2000 žilo 25 019 pbyvateľov, z toho 13 531 žien a 11 488 mužov.

Mestská časť má v súčasnosti polyfunkčný charakter, kde sa striedajú obytné zóny s priemyselnými. Je tu 7 materských a 4 základné školy, osemročné gymnázium a 10 stredných škôl a odborných učilíšť. Vysoké školstvo je zastúpené detašovaným pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Nitry, fakulty ekonomiky a manažmentu.

Medzi ďalšie známe subjekty, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti, patria Dom techniky na Južnej triede, STV - štúdio Košice na Rastislavovej ulici, kultúrno - spoločenské centrum Južan na Smetanovej ulici, Centrum voľného času na Kórejskej ulici.

Ubytovacie možnosti ponúkajú hotel Centrum, hotel Akadémia, penzión Atlantic, autocamping Salaš a turistická ubytovňa Metropol.

V čase sezóny tu Košičania využívajú rekreačno-športové možnosti kúpaliska Triton.

Podľa Štatútu mesta Košice sú hranice mestskej časti Košice-Juh stanovené takto:

"Z trojchotára Staré mesto, Vyšné Opátske a Juh na styku západného brehu Hornádu a južného okraja Prešovskej cesty vedie severná hranica mestskej časti po južnej majetkovej hranici Prešovskej cesty, ktorá prechádza pod železničným nadjazdom až na hranicu križujúceho sa železničného pozemku (západnej strany), na ktorom koncí súčasná katastrálna hranica. Ďalej pokračuje po majetkovej hranici na južnej strane Palackého ulice. Križuje Krivú ulicu, napája sa na SV roh južnej súvislej zástavby, priečelím ktorých vedie západným smerom po rozhranie budov (parcely c. 1810 a 1812) orientačné čísla 1 a 3, kde prechádza cez chodník na jeho severnú stranu. Po tomto chodníku vedie západným smerom, prechádza cez križovatku s Jantárovou ulicou a po južnej strane južnej vetvy komunikácie pod Námestím osloboditeľov vchádza do križovatky s Južnou triedou. Hranica pokračuje cez túto križovatku, napája sa na SV roh objektu lekárne. Po severnej majetkovej hranici súvislej zástavby pod Štúrovou ulicou hranica pokračuje západným smerom. Križuje začiatok ulice D. Feju a naďalej pokračuje po priečeliach zástavby na juhu Štúrovej ulice. V ďalšom pokračovaní križuje Rastislavovu a Rázusovu ulicu. Ďalej vedie po severnej majetkovej hranici budov na južnej strane Štúrovej ulice. Križuje Žižkovu ulicu a po južnej majetkovej hranici Štúrovej ulice, za zatáčkou na západnej strane objektu Zimného štadióna L. Trojáka na malom záskoku pred JZ koncom objektu sa vytvára trojchotár medzi MČ Západ, Staré mesto a Juh. Odtiaľ hranica smerom južným pokračuje po južnej majetkovej hranici Moldavskej cesty. Od provizórneho vypojenia Žižkovej ulice na jej južnom konci na Moldavskú cestu je hranica zároveň totožná s katastrálnou hranicou. V ďalšom pokračovaní pretína križovatku s Alejovou ulicou v priamom prepojení, pokračuje pod Moldavskou cestou, križuje napojenie Myslavskej cesty (trojchotár), odkiaľ vedie ešte 300 m po cestný priepust. Z JV rohu priepustu v dĺžke 50 m smerom južným sa napojí na SV roh mosta na bývalom Mlynskom náhone. Z uvedeného rohu hranica prejde severným obvodom mosta na jeho JV roh, kde sa naviaže na pôvodnú katastrálnu hranicu. Po tejto katastrálnej hranici (bývalý Mlynský náhon) vedie hranica MČ po zastavané územie Barce. Po západnej hranici intravilánu smerom severným prechádza na SZ cíp intravilánu (parcela c.23/1), odkiaľ západným smerom pretína Myslavský potok; Napojí sa na severné oplotenie Autokempingu Barca, odkiaľ príjazdovou komunikáciou pokračuje na južný okraj Alejovej ulice. Po tomto okraji cesty pokračuje východne po odbočku do Barčianskej ulice. Po východnej strane tejto odbočky vedie po severnú stranu vjazdu z Turnianskej ul. východným smerom do areálu ASKO. Z konca tejto uličky vedie južne na konci záhrad na východnej strane Barčianskej ulice až po Hraničnú ulicu. Na severnej strane tejto ulice sa napojí na severný bod č. 2483, z ktorého kolmo pretne Hraničnú ulicu na roh stavebného objektu na parcele č. 220/34. Z tohoto rohu prechádza po majetkových hraniciach západným smerom asi 80 m po konce záhrad na východnej strane Barčianskej ulice. Po koncoch záhrad Barčianskej ulice vedie hranica južne a východne. Na konci rodinnej zástavby - východná strana parcely č. 205 hranica križuje Barčiansku ulicu a napája sa na severné rozhranie parciel č. 209/31 a 209/32. Z uvedeného bodu hranica vedie približne 30 m po južnej strane Barčianskej ulice, kde sa šikmo láme a vedie po majetkovej hranici novej rodinnej zástavby na západný okraj Vozárovej ulice ktorým pokračuje južne po severnú stranu Gavlovičovej ulice. Ďalej hranica vedie severnou stranou Gavlovičovej ulice východne po ul. Osloboditeľov, ktorú križuje. Napája sa na južnú stranu vstupnej komunikácie do VSS a pokračuje oplotením tohoto priemyselného areálu po jeho JV roh. Z tohoto rohu hranica MČ miernym lomom JV smerom (10 m) sa napája na katastrálnu hranicu s Barcou. Z uvedeného bodu hranica kolmo prechádza železničnú trať do Maďarska. Na jej východnej strane sa láme smerom severným (145 m), kde opäť sa láme smerom východným a cez trojchotár prechádza železničnú trať do Michalian. Na východnej strane tejto trate hranica vedie smerom severným po južný okraj ulice Nižné Kapustníky, ktorým pokračuje východným smerom po križovatku so Slaneckou ulicou, kde hranica prejde na severnú stranu križovatky. Pokračuje západnou stranou Slaneckej ulice až po most na Hornáde. Tu sa naviaže na katastrálnu hranicu a pokračuje severne po západnom brehu Hornádu až po trojchotár na styku Hornádu s Prešovskou cestou., kde sa uzavrie hranica MČ."

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606