magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu platná od 1.1.2008

 

Obsah:

A.       Tarifné pásma a vybrané spoje

B.       Druhy cestovných lístkov, platnosť a sadzby.

C.       Podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy

D.       Ostatné tarifné podmienky

E.       Cestovanie bez platného cestovného lístka

 

 

A. TARIFNÉ PÁSMA A VYBRANÉ SPOJE

 

Tarifa je pásmová a časová.

Sieť mestskej hromadnej dopravy tvoria:

 

Tarifné pásmo T1

je územie Mesta Košice.

Tarifné pásmo T2

je územie Mesta Košice rozšírené o územie katastrov obcí okresu Košice - okolie, ktoré pristúpili zmluvou o výkone vo verejnom záujme do integrovaného dopravného systému mestskej hromadnej dopravy.

Tarifa TZR

sa vzťahuje na vybrané zrýchlené autobusové spoje č. 21, 40, autobusové spoje

RA“ s výnimkou RA 1, električkové spoje „R“ na rýchlodráhe od zastávky Optima po VA U.S. Steel.

 

 

B. DRUHY CESTOVNÝCH LÍSTKOV ICH PLATNOSŤ A SADZBY

 

Ceny cestovných lístkov sú uvádzané v Sk vrátane DPH.

Papierové cestovné lístky s možnosťou zakúpenia na predpredajných miestach, z predajných automatov alebo priamo vo vozidle u vodiča.

Cestovný lístok ako aktivované elektronické médium – Bezkontaktná čipová karta, ďalej len „BČK“.

Druhy cestovných lístkov, sadzby cestovného a ich platnosť sú uvedené v tabuľkách č. 1 až 3.

Tabuľka č. 1. Jednorazový cestovný lístok

Tabuľka č. 2. Časové cestovné lístkyTabuľka č. 3. Cestovný lístok za prepravovanú batožinu alebo živé zviera.

 

Papierový cestovný lístok:

 

1.       Jednorazový papierový cestovný lístok základný pre celú sieť MHD je neprestupný a je platný pre jedného cestujúceho na vzdialenosť maximálne štyroch zastávok. Cestujúci je povinný bezprostredne po nastúpení do vozidla označiť cestovný lístok v označovači úplným vytlačením všetkých nastavených údajov. Cestovný lístok po precestovaní štvrtej zastávky od jeho označenia je neplatný. Jednorazový papierový cestovný lístok zľavnený je platný len s preukázaním nároku na zľavu. Jednorazový papierový cestovný lístok možno použiť a je platný pre celú sieť MHD okrem nočných spojov a spojov na ktoré sa vzťahuje tarifa TZR.

2.       Časový cestovný lístok papierový je prestupný a platí na predplatený čas a tarifné pásma podľa údajov uvedených v tabuľke č. 2. Cestujúci je povinný bezprostredne po nastúpení do vozidla cestovný lístok s časom platnosti 30 a 60 minút označiť v označovacom zariadení nastavenými údajmi. Pri druhom a ďalších prestupoch sa cestovný lístok neoznačuje. Po uplynutí doby 30, resp. 60 minút od času jeho vyznačenia je cestovný lístok neplatný. Časový cestovný lístok so zľavou je platný len s preukázaním nároku na zľavu. Časový cestovný lístok papierový na 24 hod. a sedem dní je potrebné označiť si v označovači vozidla ihneď pri prvom nastúpení do vozidla . Nárok na zľavnený cestovný lístok na 24 hod. a sedem dní je potrebné preukázať pri kontrole. Uplynutím doby, na ktorú bol cestovný lístok vypísaný, resp. označený, je cestovný lístok neplatný. Cestovný lístok papierový na nočný spoj je platný 6O minút po nastúpení do vozidla a jeho označení v označovači.

 

Cestovný lístok ako aktivované elektronické médium:

 

a)       aktivované elektronické médium vo forme BČK na 24 hod., 7, 30, 90 a 180 dní. Platí bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých linkách MHD, vrátane nočných spojov, na uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným začiatkom platnosti pre tarifné pásmo, na ktoré je predplatený. Predplatný cestovný lístok so zľavou je možné zakúpiť len na obdobie počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá. Predplatný cestovný lístok vo forme BČK je vydaný na meno a je neprenosný. Po uplynutí doby, na ktorú bol cestovný lístok aktivovaný stráca platnosť.

b)       Elektronická peňaženka BČK je využívanie čipovej karty na úhradu cestovného bezhotovostným stykom bezprostredne po nastúpení do vozidla a to nastavením obyčajného alebo zľavneného cestovného lístka dotykom na obrazovku označovača na štyri zastávky, 30 alebo 60 minút za ceny uvedené v tabuľkách. Minimálny kredit, ktorý je povinný cestujúci na predajnom mieste pri aktivovaní BČK zložiť je 100,- Sk. Z uvedeného kreditu sa pri nastúpení do vozidla a označení BČK v označovači odpočíta výška cestovného podľa výberu cestujúceho. Po precestovaní označenej doby je cestovný lístok neplatný. Ak si cestujúci na obrazovke označovača nepredvolí jednu z ponúkaných možnosti, priložením BČK si zakúpi cestovný lístok s platnosťou do konečnej zastávky. Ak cestujúci vystupuje z vozidla skôr, opätovným priložením BČK k označovaču sa mu zaznamená skutočne precestovaný čas s možnosťou využitia zostávajúceho času na prípadný prestup, prípadne sa mu vráti neprecestovaná suma. Cestujúcemu je umožnené na BČK zakúpiť cestovné aj pre maximálne päť ním sprevádzaných osôb vo vozidle.

c)        Cestovný lístok za prepravu batožiny alebo zvieraťa platí na dobu 60 minút od jeho označenia v označovači. Po uplynutí uvedenej doby je neplatný.

 

 

·          Časový cestovný lístok zakúpený pre tarifné pásmo T2 možno po dobu jeho platnosti použiť aj na spoje, na ktoré sa vzťahuje tarifa TZR, ako aj na prepravu v tarifnom pásme T1 a nočné spoje.

·          Časový cestovný lístok zakúpený pre spoje, na ktoré sa vzťahuje tarifa TZR možno po dobu jeho platnosti použiť aj na prepravu v tarifnom pásme T1 a nočné spoje.

·          Časový cestovný lístok zakúpený pre tarifné pásmo T1 možno po dobu jeho platnosti použiť aj na prepravu v nočných spojoch.

·          Cestovný lístok na nočný spoj možno použiť po dobu platnosti len na nočné spoje.

 

 

C. PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE BEZPLATNEJ PREPRAVY A ZĽAVNENEJ PREPRAVY

 

1.       Bezplatná preprava – nárok a preukazovanie:

1.1.     Najviac tri deti do veku 6 rokov v sprievode osoby staršej ako 10 rokov. Nárok na bezplatnú prepravu nepreukazujú. Za každé ďalšie dieťa je povinnosť zakúpiť zľavnené cestovné. Osoba sprevádzajúca deti je povinná dohliadať na bezpečnosť sprevádzaných detí.

1.2.     Držitelia osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Sb. o príslušníkoch čsl. armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie alebo potvrdenia ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občania uvedení v § 29 zákona č.87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších úprav (vzťahuje sa i na vdovy po účastníkoch odboja, ktoré boli za nich vydaté už v dobe odboja manžela, pokiaľ sa znovu nevydali alebo nežijú s druhom), pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR. Držitelia preukazov KPVS (Konfederácia politických väzňov Slovenska , SANO (Slovenská asociácia násilne odvlečených do ZSSR a SZ VTNP-PTP (vojenské tábory nútených prác - pomocné technické prápory) s termínom ukončenia 31.12.2007 a SZČPV (Svetové združenie bývalých československých politických väzňov) a SZČPV SNO (Sekcia násilne odvlečených) od 1.1.2008.

1.3.     Držitelia preukazu ŤZP (občan s  ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP - S (občan s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom), s trvalým bydliskom v stanovených tarifných pásmach v časti A tejto tarify.

1.4.     Občania nad 70 rokov (seniori) s trvalým bydliskom v stanovených tarifných pásmach v časti A tejto tarify.

1.5.     Detské kočíky obsadené dieťaťom, invalidný vozík, jedna súprava lyží s palicami, 1 snowboard, úzke predmety do 150 cm s priemerom 20 cm a predmety v tvare dosky o rozmeroch 5x80x100 cm a  ostatné predmety do rozmerov 30x40x60 cm (vak).

1.6.     Poslanci Národnej rady SR a sudcovia Ústavného súdu.

1.7.     Sprievodcovia osôb ťažko zdravotne postihnutých, držiteľov preukazov ŤZP-S.

1.8.     Nárok na bezplatnú prepravu (bod 1.2., 1.3.,1.4.) preukazujú osobitnou BČK na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.

 

2.       Nárok na zľavnenú prepravu majú:

2.1.     Deti od 6 do 16 rokov veku.

2.2.     Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl podľa zákona č. 350/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o sústave základných a stredných škôl, s výnimkou škôl uvedených v § 54 – 56 tohto zákona a študenti vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov do veku 26 rokov s výnimkou študentov trvale zárobkovo činných a poslucháčov postgraduálneho štúdia.

2.3.     Poberatelia starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov podľa § 29, ods. 3. zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s poklesom miery schopnosti pracovať nad 71 % vrátane (s výnimkou invalidných dôchodkov s poklesom miery schopnosti pracovať do 70 % vrátane), ostatných dôchodkov im na roveň postavených, poberatelia výsluhových dôchodkov po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR.

2.4.     Držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK.

2.5.     Občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK.

 

3.       Nárok na zľavnené cestovné preukazujú:

3.1.     Deti od 10 do 16 rokov nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú BČK alebo kmeňovým listom DPMK a. s., prípadne akýmkoľvek vlastným hodnoverným dokladom s aktuálnou fotografiou (preukazom totožnosti, preukazom na zľavu niektorého z dopravných podnikov SR, SAD, ZSSK, preukazom športovca a pod.), ktorý je vystavený na meno držiteľa.

3.2.     Študenti stredných škôl a vysokých škôl vo veku od 16 rokov do veku 26 rokov zľavnené cestovné lístky preukazujú BČK DPMK a. s. alebo dopravcu zapojeného do systému EMCARD, študentskou kartou vysokej školy, kmeňovým listom vydaným DPMK a. s. alebo iného dopravného podniku SR platným v príslušnom školskom roku.

3.3.     Dôchodcovia nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú BČK alebo platným kmeňovým listom dôchodcu vydaným DPMK a. s., dôchodcovia s trvalým pobytom mimo územia určeného tarifou preukazom na zľavu cestovného vydaným iným dopravným podnikom SR, ZSSK a SAD.

3.4.     Dôchodcovia nad 70 rokov s trvalým pobytom mimo územia určeného tarifou občianskym preukazom.

3.5.     Držitelia preukazu ŤZP a držitelia preukazu ŤZP - S nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú platným preukazom ŤZP a ŤZP - S.

 

D. OSTATNÉ TARIFNÉ PODMIENKY

 

1.       Jednorazový papierový a časový papierový cestovný lístok je platný len vtedy, ak bol cestujúcim bezprostredne pri nastúpení do vozidla alebo po zakúpení u vodiča označený v označovacom zariadení na správnej strane a správnom konci lístka. Platnosť cestovného lístka je ohraničená počtom zastávok, resp. časom, ktorý plynie od označenia v označovači vozidla a časom na uvedenom cestovnom lístku. Po uplynutí tohto času je cestovný lístok neplatný. Pri prestupoch sa lístok neoznačuje a platí na čas vyznačený na cestovnom lístku od jeho označenia v označovači. Neoznačený cestovný lístok je neplatný! Cestovný lístok sa zasúva v smere šípky, označenie prebehne okamžite nastavenými údajmi (čas, dátum, číslo zastávky, tarifné pásmo a pod.).

2.       Predaj cestovného lístka u vodiča môže cestujúci využiť iba v tom prípade ak hodnotu cestovného lístka uhradí stanovenou finančnou hotovosťou v slovenských korunách bez potreby výdavku z nej.

3.       Časový cestovný lístok na 24 hod., 7 dní v papierovej forme je platný len pri jeho úplnom vypísaní alebo označení.

4.       Na linkách, zastávkach, traťových úsekoch alebo v časových úsekoch s povoleným nástupom do vozidiel iba prednými dverami je cestujúci povinný bezprostredne pri nastúpení do vozidla vykonať jeden z týchto úkonov:

a)       priložiť bezkontaktnú čipovú kartu na označovacie zariadenie,

b)       označiť si v najbližšom označovacom zariadení papierový cestovný lístok a preukázať sa ním vodičovi, v prípade zľavneného papierového cestovného lístka aj preukazom oprávňujúcim využívať zľavu,

c)        zakúpiť si u vodiča cestovný lístok a označiť si ho v najbližšom označovacom zariadení,

d)       pri prestupe v platnom čase cestovný lístok neoznačuje, ale sa ním preukáže vodičovi,

e)       v prípade mimoriadnej udalosti ma cestujúci právo na náhradnú dopravu do cieľovej zastávky tým istým, alebo iným vozidlom tej istej prípadne inej linky do výšky už zaplateného cestovného.

5.       Bezkontaktná čipová karta alebo kmeňový list sa vydáva za týchto podmienok:

a)       deťom do 16 rokov na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom alebo jeho zákonným zástupcom a predložením jeho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa a aktuálnej fotografie o rozmeroch 3x3,5 cm,

b)       študentom stredných a vysokých škôl na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom a potvrdenej školou a predloženia preukazu totožnosti a fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch 3x3,5 cm, (v prípade študentov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí potvrdením MŠ SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní),

c)        dôchodcom na základe vyplnenej žiadanky, predloženia k nahliadnutiu posledného rozhodnutia o poberaní dôchodku, preukazu totožnosti a fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch 3x3,5 cm,

d)       občanom na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti a aktuálnej fotografie o rozmeroch 3x3,5 cm,

e)       občanom nad 70 rokov s trvalým bydliskom v tarifnom pásme určenom touto tarifou osobitnou BČK na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti a aktuálnej fotografie o rozmeroch 3x3,5 cm,

f)        držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S osobitnú BČK na základe vyplnenej žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a aktuálnej fotografie o rozmeroch 3 x 3,5 cm a predloženia rozhodnutia príslušného Okresného úradu – sociálneho odd. o zaradení medzi ŤZP a ŤZP-S,

g)       osobitná BČK držiteľom osvedčenia a preukazov uvedených v časti C, bod 1.2., ich predložením na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti a aktuálnej fotografie o rozmeroch 3x3,5 cm,

h)       za výdaj kmeňového listu, za personifikovanie BČK a uskutočnenú opravu v jej údajoch je stanovený manipulačný poplatok 10,-- Sk,

i)         cena čipovej karty s DPH je 160,- Sk a predplatný cestovný lístok na BČK je možné zakúpiť v predajných miestach DPMK a.s. najskôr 30 dní pred požadovaným dňom platnosti,

j)         Cestujúci je povinný stratu, odcudzenie alebo iné poškodenie BČK nahlásiť na predajnom mieste na Rooseveltovej alebo Bardejovskej ulici, inak DPMK a.s. neberie zodpovednosť za jeho ďalšie zneužitie.

 

E. CESTOVANIE BEZ PLATNÉHO CESTOVNÉHO LÍSTKA.

 

Základné cestovné pre stanovenie výšky úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je cena papierového cestovného lístka na 30 minút platného v tarifnom pásme T1 zakúpeného v predpredaji.

 

1.       Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí podľa zákonov NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov , č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov cestovné, ako keby cestoval z východzej zastávky na príslušnej linke plus úhradu vo výške 1000,- Sk. Za cestujúceho bez platného cestovného lístka sa považuje aj cestujúci, ktorý nesplnil podmienky pre použitie časového, jednorazového alebo zľavneného cestovného lístka (napr. nemal vyznačenú platnosť predplatného v BČK, nemal kmeňový list pri použití papierového zľavneného cestovného lístka alebo iným predpísaným spôsobom nedokázal pri kontrole preukázať nárok na bezplatné alebo zľavnené cestovné).

2.       Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s 30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo ak cestujúci nemá preukaz na zľavu z cestovného a vyhlási, že ho môže dodatočne preukázať, môže tak urobiť za poplatok vo výške 100,- Sk do 96 hodín od zistenia v Stredisku prepravnej kontroly DPMK a.s. Rooseveltova č. 3. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku 100,- Sk pri dodatočnom preukázaní sa, bude od cestujúceho vymáhaná úhrada vo výške 1000,- Sk a cestovné.

3.       Cestujúci, ktorý nemá označený cestovný lístok za batožinu alebo živé zviera, zaplatí poplatok vo výške 100,- Sk.

Sadzby cestovného platné od 1.1.2009Informácie pre verejnosť sú poskytované na telefónnych číslach :

v čase: 6.00 - 14.00 055/7205910
0905/426972
v čase: 6.00 - 15.30 055/7205919
055/7205918
055/6227323
0905/429234
0905/427238


Tarifa je platná dňom: 1.1.2008

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606