magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

MESTSKÝ PREPRAVNÝ PORIADOK DPMK, a.s.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. vydáva podľa § 5 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, podľa § 1, 3, 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 363/1996 Z.z. o vzore vyhotovenia prepravného poriadku v cestnej doprave a podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunkácii Slovenskej republiky č. 249/1997 Z.z. § 5 ods. 4 o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku na dráhach tento mestský prepravný poriadok DPMK, a.s.

článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento mestský prepravný poriadok sa vzťahuje na mestskú verejnú dopravu v Košiciach, ktorú prevádzkujú Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť.

2. Mestský prepravný poriadok (ďalej len „prepravný poriadok“) podrobne upravuje vzťahy, ktoré vznikajú pri vykonávaní hromadnej prepravy osôb mestskými električkovými dráhami, mestskými trolejbusovými dráhami a mestskými autobusovými linkami medzi prevádzkovateľom prepravy (ďalej len „dopravca“) a jej účastníkmi - okrem cenových vzťahov, ktoré upravujú tarify.

Prepravný poriadok platí tiež pre špeciálne dráhy, ktoré sú prevádzkované DPMK, a.s.

3. Pracovníci dopravcu, ktorí sú poverení kontrolou dopravnej služby a ktorí majú kontrolný odznak alebo kontrolný preukaz, a označení pracovníci dopravnej služby, vrátane vodičov a príslušníci mestskej polície vo výkone služby (ďalej len „oprávnení pracovníci“) môžu dávať cestujúcim pokyny, ktoré sa týkajú nastupovania a vystupovania, umiestnenia cestujúcich vo vozidle, uvolnenie určitého priestoru vo vozidle, tarifného vybavenia, pripustenia batožín na prepravu a ich uloženia a zachovania pokoja a poriadku vo vozidle.

4. Oprávnení pracovníci s kontrolným odznakom môžu ďalej vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kon troluje plnenie prepravných a tarifných podmienok; k týmto úkonom patrí aj zisťovanie totožnosti cestujúcich.

článok 2

Rozsah vykonávania pravidelnej prepravy

1. Pravidelná preprava osôb sa vykonáva na linkách mestských električkových a trolejbusových dráh a na mestských autobusových linkách, ktoré sú uvedené v platných cestovných poriadkoch alebo inak zverejnené.

2. Dopravca je povinný zostaviť a uverejniť zástavkové cestovné poriadky pre každú linku verejnej pravidelnej dopravy, ktorú má v prevádzke.

3. Cestovné poriadky musia obsahovať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na informovanosť cestujúcich o premávke na jednotlivých linkách; musia obsahovať najmä:

a) názov, sídlo a telefónne číslo dopravcu,

b) názov zastávky (stanice), na ktorej je cestovný poriadok umiestnený,

c) označenie, smer (cieľové zastávky, prípadne stanice) všetkých liniek prechádzajúcich zastávkou (stanicou)

e) názvy všetkých zastávok (staníc) linky (liniek),

f) čas odchodov vozidiel (jazdných súprav) jednotlivých liniek zo zastávky; ak je interval odchodov v ucelených časových obdobiach stále rovnaký a kratší ako 10 minút, možno uviesť len prvý časový údaj v každej hodine a za svorkou vymedzujúcou príslušné časové obdobie vyznačiť opakujúci sa interval, alebo iné vymedzenie s rovnakým významom,

g) prípadné ďalšie údaje o konkrétnych podmienkach prepravy.

4. Trvalé zmeny cestovného poriadku musí dopravca v zastávkových cestovných poriadkoch vyznačiť včas a čítateľne. Predvídané dočasné odchýlky od cestovného poriadku ním vyvolané je dopravca povinný vopred oznámiť na zastávkach osobitnými výveskami, prípadne iným vhodným spôsobom; nepredvídané dočasné odchýlky oznamuje, ak možno predpokladať, že budú trvať dlhšie ako 12 hodín.

5. Dopravca je povinný dbať na správnosť vštekých údajov obsiahnutých na zástavkových cestovných poriadkoch a vo výveskách umiestnených na zastávkach. Zastávkové cestovné poriadky a vývesky, ktoré stratili platnosť, sú poškodené alebo nečítatelné, musí dopravca odstrániť, prípadne vymeniť bez meškania.

6. Dopravca môže tiež vydať knižný cestovný poriadok poskytujúci súhrnný prehľad o celkovom usporiadaní liniek a premávke na jednotlivých linkáh a umožňujúci cestujúcim ľahkú orientáciu v MVD.

článok 3

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave

1. Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca prepravil riadne a včas podľa cestovného poriadku do cielovej stanice. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť vozidlom, pre ktoré bol tarifne odbavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na prepravu do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne aj inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného.

2. Právo na prepravu určitým spojom linky má občan len vtedy, ak vozidlo nie je plne obsadené.

3. Preprava deti do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú všetky miesta na sedenie vo vozidle obsadené, môže cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom obsadiť len jedno miesto na sedenie; kedy má cestujúci právo na bezplatnú prepravu deti, určuje tarifa.

4. Podmienky prepravy telesne a zrakovo postihnutých sú uvedené v článku 5.

5. Potvrdením o uzavretí zmluvy o preprave osôb a batožín je platný cestovný lístok (doklad) cestujúceho, ktorý nastúpi do vozidla. Cestovný lístok obsahuje najmä obchodné meno dopravcu, druh cestovného lístka, čas platnosti, prevádzkový rozsah platnosti (jednotlivú trať, úsek trate, pásmo, sieť a pod.) a výšku cestovného (viď čl. 10).

článok 4

Práva cestujúcich, strata batožiny, meškanie, nevykonanie prepravy

1. Cestujúci, ktorí splnia tarifné podmienky a podmienky určené týmto prepravným poriadkom majú právo na bezpečnú a pokojnú prepravu.

2. Za batožinu, ktorú cestujúci má povinnosť mať pri sebe zodpovedá cestujúci. Stratené batožiny alebo iné osobné veci vo vozidle dopravca dočasne uschováva v úschovni na to zriadenej.

3. Dopravca v prípade meškania alebo nevykonania spoja v trvaní dlhšom ako 20 minút na žiadosť cestujúceho písomne potvrdzuje čas a úsek, prípadne miesto prerušenia dopravy a jej dôvod. Potvrdenia sa vydávajú centrálne na zmenovom dispečingu na Bardejovskej č. 6.

článok 5

Prednostné právo niektorých cestujúcich, vyhradené miesta, právo na doprovod

1. Pre choré osoby, invalidov a tehotné ženy sú v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej šesť miest na sedenie. Cestujúcim ťažko postihnutým na zdraví, ktorým sa podľa osobitných predpisov poskytli mimoriadne výhody, sa musí umožniť nástup do vozidla všetkými dverami pre cestujúcich aj so sprievodcom; všetkými dverami určenými pre cestujúcich sa umožní nástup do vozidla aj cestujúcim viditeľne ťažko poškodeným na zdraví. Cestujúci je povinný nastúpiť alebo vystúpiť s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom tými dverami vozidla, ktoré sú pre tento nástup a výstup určené.

2. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka alebo invalidného vozíka, je povinný pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom toto miesto opustiť.

3. Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, dopravca sa postará o privolanie lekárskej pomoci.

4. Dopravca informuje občanov včas a vhodným spôsobom (dennou tlačou, rozhlasom, miestnou televíziou, výveskami umiestnenými na zastávkach a vo vozidlách a pod.) o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vzťah k cestujúcej verejnosti, najmä o vykonaní miestnej úpravy v pravidelnej preprave osôb, o zriadení novej linky (vrátane dočasnej), o posilnení prepravy pri osobitných príležitostiach, o zmene tarify a pod.

článok 6

Vylúčenie osôb z prepravy

1. Do vozidla nemajú prístup alebo z prepravy môžu byť vylúčené osoby javiace nadmerné požitie alkoholických nápojov, omámnych alebo psychotropných látok a osoby, ktoré pre chorobu a mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu. Dopravca je ďalej oprávnený vylúčiť:

a) osoby, ktoré nedodržiavajú prepravný poriadok, pokyny a príkazy oprávnených pracovníkov, zdržiavajú sa vo vozidle neoprávnene alebo svojim správaním narušajú bezpečnú a pokojnú prepravu (napr. osoby s kolieskovými korčuľami na nohách), znečisťujú vozidlo alebo inak obťažujú cestujúcich,

b) osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a prepravné, prípadne iné sumy určené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou.

2. Z ďalšej prepravy bude vylúčený cestujúci, ktorý nespĺňa povinnosti vyplývajúce z prepravného poriadku. Pri vylúčení nesmie dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti cestujúceho.

článok 7

Vzťah cestujúci - dopravca, ich práva a povinnosti

Povinnosti dopravcu

1. Dopavca je povinný prepravovať cestujúcich s odbornou starostlivosťou. Pri preprave je najmä povinný zaisťovať bezpečnosť cestujúcich, poriadok a pokoj vo vozidle. Dopravca je povinný vykonať prepravu ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť vozidla, spôsobilosť posádky vozidla a nebránia tomu príčiny, ktoré dopravca nemôže odvrátiť.

2. Vozidlá, ktoré sa použijú na prepravu cestujúcich, musia splňať technicko-bezpečnostné podmienky pre prevádzku. Priestor pre cestujúcich, vrátane schodov vozidla, sa musí udržiavať v náležitej čistote. Počas jazdy sa musí zabezpečiť dostatočné vetranie vozidla. Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo, ktoré sa používa na prepravu osôb, dokladom o oprávnení podnikať.

3. Vozidlo (súprava vozidiel) určené na prepravu cestujúcich musí sa na prednej časti výrazne označiť číslom alebo iným označením linky v smere jazdy s názvom konečnej zastávky. Označenie linky musí byť čítateľné aj za tmy. Na pravom boku každého vozidla v smere jazdy sa musia umiestniť orientačné tabuľky viditeľné zvonka, z ktorých je zrejmé označenie linky, východisko a cieľ linky. Zadná časť vozidla (súpravy vozidle) musí sa tak isto označiť číslom alebo iným označením linky. Vozidlo sa označí orientačnou tabuľou na vhodných miestach aj z vnútra vozidla. Prevádzkovať električkovú, trolejbusovú dráhu a špeciálnu dráhu podľa povolenia na prevádzkovanie dráhy a pravidiel udelených licencii.

4. Trvalá zriadená zastávka musí byť vybavená značkou (označníkom), tabuľkou s označením názvu, s údajom o aký druh zastávky ide (na znamenie, občasná, dočasná) a číslami (písmenami) zastavujúcich liniek a s výnimkou výstupnej zastávky musí mať aj platný zastávkový cestovný poriadok.

5. Vodič je povinný ohlásiť názov zastávky, a to najneskôr pri zastavení vozidla v zastávke. Vodič túto povinnosť nemá, ak vozidlo nie je vybavené príslušným technickým zariadením.

6. Ak na zastávke stojí súčasne viac vozidiel (súprav vozidiel), dopravca je povinný znovu zastaviť každé tretie vozidlo (súpravu vozidiel) pri označníku zastávky; znovu zastaviť každé vozidlo (súpravu vozidiel) pri označníku zastávky je dopravca povinný v prípade, že tam stojaca osoba ťažko postihnutá na zdraví dáva osobitným signálom znamenie na zastavenie.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky, na zastávky osobitne vybavené na hromadné nastupovanie cestujúcich a na zastávky, na ktorých sa prevádzka miestnou úpravou dopravcu riadi odchylným spôsobom. Vozidlá odchádzajú zo zastávky v poradí v akom prišli.

7. Vodič je povinný sa presvedčiť, či je ukončený výstup a nástup cestujúcich, dať zvukové a svetelné znamenie o ukončení výstupu a nástupu a dvere bezpečne zatvoriť. Povinnosti cestujúceho

8. Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nenarúšali bezpečnú a pokojnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzovali vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim. neznečisťovali vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažovali ostatných cestujúcich a oprávnených pracovníkov. Povinní sú dbať na miestne úpravy vykonané dopravcom a na pokyny dopravcu, ktoré sú uvedené na výveskách, zverejnené i ným spôsobom alebo ktoré dajú oprávnení pracovníci ústne,prípadne zvukovým a svetelným znamením osobitného zariadenia vozidla. Vodič môže odmietnúť, vykonať prepravu alebo ju prerušiť, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich.

9. Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidle, na správnej zastávke prestúpili a v cieľovej zastávke včas vystúpili. Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vozidla v poradí, v akom na zastávku prišli.

10. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke a ak vozidlo nie je v pohybe. Ak ide o zastávku, kde vozidlo zastavuje len na znamenie, cestujúci, ktorý chce nastúpiť, musí byť v priestore zastávky a dať vodičovi včas znamenie zdvihnutím ruky; cestujúci, ktorý chce na tejto zastávke vystúpiť, musí o tom včas upovedomiť vodiča znamením daným vnútorným dorozumievacím zariadením vozidla.

V prípade výstupu s detským kočíkom je povinný použiť signalizáciu vo vozidle. Ak je vozidlo vybavené samoobslužnými zariadeniami na otváranie dverí, cestujúci si predvolia otvorenie dverí pre výstup pred nasledujúcou zastávkou. Pre nástup do vozidla použije cestujúci tlačitko pre otváranie dverí umiestnené vonku na karosérii vozidla.

11. Ak je dverný priestor označený výstupom aj nástupom, vystupujúci cestujúci majú prednosť. Ak je dverný priestor označený len výstupom, alebo nástupom, používa sa podľa označenia.

12. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn oprávneného pracovníka z vozidla vystúpiť, a ak chcú v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas opäť nastúpiť.

13. Ak pre starú alebo chorú osobu, invalida alebo tehotnú ženu je treba ďalšie miesto na sedenie, cestujúci je povinný na vyzvanie oprávneného pracovníka miesto uvoľniť. Cestujúci je ďalej povinný umožniť naloženie, vyloženie a umiestnenie detského kočíka vo vozidle.

14. Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok vo vozidle alebo pôsobiť rušivo na oprávnených pracovníkov pri výkone ich služby alebo spôsobiť škodu dopravcovi alebo cestujúcim.

Cestujúcim nie je dovolené najmä:

a) násilne otvárať dvere, naskakovať a vyskakovať za jazdy a vykláňať sa z vozidla;

b) vystupovať alebo nastupovať, len čo vodič dá zvukové a svetelné znamenie, že vystupovanie a nastupovanie je ukončené a dvere sa zatvoria, ďalej nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré oprávnený pracovník vyhlásil za obsadené;

c) zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča a v priestoroch, ktoré sú určené na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich a tarifnému vybaveniu a v priestore, kde bránia vodičovi vo výhľade z vozidla;

d) dávať alebo napodobňovať znamenia používané dopravcom na prevádzku, uvádzať do činnosti návesné zariadenia dopravcu, prípadne zariadenia určené na pohon, používať zariadenia, ktoré sú určené na obsluhu vozidiel a výhybiek a manipulovať so zariadeniami vozidla určenými na informovanie a iné potreby cestujúcich;

e) prihovárať sa počas jazdy vodičovi;

f) piť alkoholické nápoje a fajčiť vo vozidle a v priestoroch prístrešku zastávky;

g) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento spôsob prepravy na ťarchu cetujúcicm;

h) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla;

i) odkladať batožinu a domáce zvieratá na sedadlo; batožina, ktorá by prekážala ostatným cestujúcim v pohybe vo vozidle na chrbáte nenosiť;

j) pískať, spievať, hlúčne sa správať, hrať na hudobnom nástroji, púšťať reprodukovanú hudbu a reč vo vozidle.

15. Cestujúci je povinný poslúchať pokyny a príkazy oprávnehého pracovníka, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti dopravy.

16. Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a v prípade výzvy oprávneného pracovníka preukázať sa platným cestovným lístkom a zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnýmí údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie vozidla.

17. Cestujúci na vyzvanie oprávneného pracovníka je povinný preukázať svoju totožnosť. Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti oprávnený pracovník požiadať o pomoc políciu.

18. Po príchode vozidla do výstupnej konečnej zastávky, musia všetci cestujúci z vozidla vystúpiť.

článok 8

Kontrola cestovných lístkov

1. Cestujúci na vyzvanie oprávneného pracovníka, ktorý má kontrolný odznak, je povinný kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne preukážku na zľavu cestovného. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na priestor mimo vozidla, pokiaľ sa vystupuje na konečnú zastávku, resp. uzavretý priestor.

2. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným cestovným lístkon, zaplatí cestovné; dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav. Ak však cestujúci vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s mesačným alebo dlhším časom platnosti, a ak preukáže túto skutočnosť v lehote 96 hodín a na mieste určenom oprávneným pracovníkom, je dopravca oprávnený vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške desaťnásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným dokladom o zaplatení prepravného za batožinu alebo živé zviera, zaplatí prepravné a sumu vo výške päťnásobku prepravného bez príplatkov a zliav.

3. Ak oprávnený pracovník zistí, že cestujúci sa preukazuje neplatným cestovným lístkom (jednorazovým, denným, týždenným alebo časovým cestovným lístkom na meno, ktorý má kmeňový list a kupón) a cestujúci odmietne zaplatiť cestovné a úhradu vo výške stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav, je povinný neplatný cestovný lístok odobrať. Za odrobratý neplatný cestovný lístok cestujúci nemá nárok na prípadné vrátenie zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný strpieť čas nevyhnutný na zistenie totožnosti cestujúceho v prípade, že sa nepreukáže platným cestovným lístkom.

článok 9

Rozsah prepravy batožiny, zvierat

1. Cestujúci má právo vziať so sebou do vozidla ako batožinu:

a) veci, ktoré možno ľahko a rýchle naložiť a umiestniť vo vozidle,

b) živé zvietatá, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené pre ich prepravu.

2. Cestujúci smie vziať so sebou do vozidla najviac tri batožiny. Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať v lone alebo v ruke.

3. Nie je dovolené, aby cestujúci bral so sebou do vozidla:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy,

b) nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, ako aj úraz, otravu, popálenie a ochorenie ľudí a zvierat; osobitné predpisy stanovujú nebezpečné látky a predmety vylúčené z prepravy menovite,

c) nabité strelné zbrane; toto ustanovenie sa nevzťahuje na strelné zbrane príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

d) veci, ktoré pre nevhodný spôsob balenia môžu poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo,

e) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a podobne mohli byť cestujúcim na ťarchu,

f) batožinu, ktorej hmotnosť presahuje 50 kg, alebo batožín, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg,

g) predmet, rozmer ktorého je väčší ako 50 x 60 x 80 cm alebo predmet dlhší ako 300 cm pri priemere väčšom ako 20 cm, a ak ide o predmet tvaru dosky, ak je väčší ako 100 x 150 x 5 cm; na štvorkolesové detské kočíky sa toto ustanovenie nevzťahuje,

h) veci, ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla.

4. Batožiny musí cestujúci umiestniť vo vozidle tak, aby nesťažovali výkon služby vodiča, neobmedzovali nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a priechod vozidlom.Ak to vyžaduje bezpečnosť, alebo pohodlie cestujúcich, musí cestujúci uložiť batožinu podľa pokynu opravneného pracovníka. Cestujúci vo vozidle nemá mať umiestnenú batožinu na chrbáte, ktorá prekáža ostatným cestujúcim pri pohybe vo vozidle. Batožinou je zároveň zakázané obsadzovať miesta na sedenie.

5. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca spoločne s ním. Na batožinu dohliada cestujúci.

6. Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu, pokiaľ to úprava, vybavenie a obsadenie vozidla dovoľuje, štvorkolesový detský kočík. Na prepravu sa pripúšťajú len kočíky s dieťaťom (v čase znížených nárokov na prepravu aj kočíky prázdne). V niektorých typoch vozidiel sa môže preprava detských kočíkov celkom vylúčiť.

7. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť len s vedomím vodiča. Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík, vodič môže výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov, pokiaľ to prevádzkové pomery na linke umožňujú.

8. Cestujúci je povinný nastúpiť alebo vystúpiť s kočíkom tými dverami, ktoré sú pre nakladanie (vykladanie) kočíka určené miestnou úpravou dopravcu; kočík je povinný umiestniť v tej časti vozidla, ktorá je na prepravu kočíkov vyhradená dopravcom.

9. Ako batožinu možno vziať so sebou do vozidla, pokiaľ to obsadenie vozidla dovoľuje, prenosnú oceľovú fľašu s kvapalným vykurovacím plynom pre domácnosť (ďalej len „fľaša“) alebo nádobu obsahujúcu vykurovaciu naftu (ďalej len `nádoba`). Pre prepravu kvapalného vykurovacieho plynu a vykurovacej nafty sa stanovujú tieto podmienky:

a) cestujúci je povinný pri nastupovaní do vozidla ohlásiť prepravu fľaše alebo nádoby vodičovi,

b) fľaša alebo nádoba nesmie byť poškodená alebo zvonku znečistená a musí mať tesne uzavretý uzáver,

c) v jednom vozidle je dovolené prepravovať jednu alebo dve fľaše s celkovým obsahom najviac 10 kg alebo jednu, alebo dve nádoby s celkovým obsahom najviac 20 litrov; súčasne sa nesmú v jednom vozidle prepravovať oba druhy palív,

d) cestujúci počas prepravy zabezpečí fľašu alebo nádobu prosti prevrhnutiu, pádu alebo mechanickému poškodeniu,

e) cestujúci umiestní fľašu alebo nádobu vo vozidle na mieste, ktoré určí vodič, alebo ktoré je na prepravu nádob alebo fliaš vyhradené dopravcom; ak nie je týmto spôsobom určené miesto na umiestnenie fliaš alebo nádob, umiestni ich na zadnej, prípadne strednej plošine vozidla.

10. Osoby, ktoré sú oprávnené nosiť strelné zbrane, môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou v primeranom množstve náboje, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje v poľovníckych kapsách a podobných obaloch.

11. Autobatérie možno brať so sebou ako batožinu, len vtedy, ak sú odplyňovacie otvory zabezpečené zaskrútkovanou zátkou tak, aby z nich kvapalina nemohla vystreknúť; ak sú nabité, musia byť póly zabezpečené tak, aby nenastalo krátke spojenie. Autobatérie nesmú byť zvonku znečistené a musia byť vždy postavené na podlahu vozidla.

12. Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak sú uzavreté v klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom.

Na prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

13. Bez schránky možno vziať do vozidla len psa. Cestujúci so psom bez schránky môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča; mimo času zvyšných nárokov na prepravu môže vodič povoliť prepravu psa každej veľkosti. Pre prepravu psov bez schránok sa stanovujú tieto podmienky:

a) pes má bezpečný náhubok (s výnimkou vodiaceho psa zrakovo postihnutého cestujúceho) a drží sa na krátkom vodítku,

b) nejde o špinavého, chorého a zlého psa,

c) v jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes; to obmedzenie neplatí ak ide o dvoch psov, ktorých berie so sebou do vozidla jeden cestujúci.

14. Oprávnený pracovník môže vylúčiť z prepravy domáce alebo iné zvieratá, ak je prekážkou bezpečnej a pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prevádzkové podmienky najmä obsaditeľnosť vozidla.

15. Upresnením dopravcu sa môže preprava živých zvierat na niektorych linkách alebo v niektorých vozidlách vylúčiť; toto oprávnenie dopravcu sa nevzťahuje na psov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, na vodiacich psov, ktorí sprevádzajú zrakovo postihnutých cestujúcich.

16. Ak oprávnený pracovník má pochybnosti o tom, či veci alebo zvieratá, ktoré cestujúci vzal so sebou do vozidla, vyhovujú predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, je ich cestujúci povinný z vozidla odstrániť.

17. Oprávnený pracovník môže vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho, ak je prekážkou bezpečnej a pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla.

článok 10

Cestovné lístky, batožinové lístky, miestenky, preukazovanie

1. Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a domácich zvierat ako aj podmienky, za ktorých sa uplatňujú.

2. Tarifu vydáva dopravca. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje tarify sprístupnili verejnosti v priestoroch pre cestujúcich. V časti cenovej musí tarifa rešpektovať platný cenový výmer vydaný oprávneným cenovým orgánom po predchádzajúcom súhlase Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

3. Cestujúci, pokiaľ nemá podľa tarify právo na bezplatnú prepravu, je povinný za jednotlivú cestu alebo za právo prepravovať sa v určitom časovom období zaplatiť cestovné určené tarifou. Ak cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať. Tarifa určuje, za ktoré batožiny je cestujúci povinný zaplatiť prepravné.

4. Cestujúci, ktorý nevyužije svoje právo na prepravu získané zaplatením cestovného, nemá právo na vrátenie zaplatených súm.

5. Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu jedným spojom bez prestupu. Časový cestovný lístok oprávňuje na prepravu v časovom období a rozsahu, na ktorý bol vydaný.

6. Jednorazový cestovný lístok a časový cestovný lístok, ktorý nie je vyhotovený na meno cestujúceho, je prenosný až do začatia prepravy. Časový lístok na meno je neprenosný.

7. Z jedorazového cestovného lístka musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

8. Z časového cestovného lístka musia byť zrejme najmä tieto údaje:

a) druh časového cestovného lístka,

b) čas platnosti,

c) prevádzkový rozsah (sieť, pásmo a pod.),

d) meno (názov) držiteľa cestovného lístka,

e) ak ide o predplatný časový cestovný lístok, výška cestovného,

f) názov organizácie, ktorá cestovný lístok vydala.

9. Časový cestovný lístok musí cestujúci pred prvou jazdou vyplniť podľa predtlače. Súčasťou časového cestovného lístka je kmeňový list vydaný DPMK a.s. Fotografia musí zodpovedať podobe držiteľa a jej rozmery sú stanovené dopravcom.

10. Ak sa ako doklad o zaplatení cestovného na určité časové obdobie vydáva kupón, cestujúci je povinný kupón vyplniť podľa predtlače a umiestniť tak, ako stanovuje tarifa.

11. Ak je cestujúcemu znemožnené využiť štvrťročný alebo ročný cestovný lístok znejúci na jeho meno, a to najmenej na čas jedného mesiaca pred ukončením jeho časovej platnosti, dopravca môže na žiadosť cestujúceho vykonať prevod časového cestovného lístka na druhú osobu.

12. Cestovné lístky sa predávajú mimo vozidla. Cestujúci je povinný zaobstarať si cestovný lístok pred nastúpením do vozidla.

13. Doplnkový predaj jednorazových cestovných lístkov vodičom vozidla, ako osobitná forma predaja stanovená tarifou, sa uskutočňuje za týchto podmienok:

a) predaj lístkov sa vykonáva len počas pobytu vozidla na zastávke (nie počas jazdy),

b) cestujúci musí mať pripravené odpočítané peniaze v hodnote lístkov,

c) vo vozidle sa nezačala vykonávať prepravná kontrola.

Pri nesplnení uvedených podmienok vodič má právo odmietnúť predaj lístkov.

14. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenia tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy cestovného a o používaní prekážky na zľavu cestovného, dopravca môže odmietnúť vydanie ďalšej prekážky na zľavu cestovného až na časové obdobie jedného roka.

15. Cestujúci je povinný si zaobstarať a pripraviť cestovný lístok pred nástupom do vozidla (s výnimkou doplnkového predaja cestovných lístkov u vodiča) a neodkladne po nastúpení do vozidla cestovný lístok označiť v označovacom zariadení vo vozidle. Čas neodkladného označenia cestovného lístka nezahrňuje dobu, ktorú cestujúci potrebuje k tomu, aby zaujal svoje miesto k sedeniu, vyhľadaniu nepripraveného cestovného lístka, manipuláciu s batožinou, alebo vykonaniu inej činnosti nesúvisiacej s neodkladným označením cestovného lístka.

16. Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla.

17. Označený jednorazový cestovný lístok nemožno postupiť inej osobe. Časový cestovný lístok vystavený na meno je neprenosný. Čas platnosti časových cestovných lístkov určuje tarifa.

18. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platnou preukážkou na zľavu cestovného ( kmeňový list).

19. Časový cestovný lístok je neplatný:

a) ak bol vydaný na základe neplatných údajov,

b) ak v čase použitia nemá zodpovedajúci kupón,

c) ak nemá predpísanú fotografiu, alebo ak fotografia bola neoprávnene vymenená,

d) ak jeho údaje nezodpovedajú skutočnosti,

e) ak nebol riadne vyplnený a potvrdený, alebo ak jeho údaje neoprávnene boli pozmenené,

f) ak z neho nemožno s určitosťou zistiť potrebné údaje, najmä pre jeho poškodenie alebo znečistenie,

g) ak uplynul čas jeho platnosti,

h) ak ho použila neoprávnená osoba.

20. Jednorazový cestovný lístok je neplatný:

a) ak je poškodený alebo znečistený tak, že z neho nie sú zrejmé údaje,

b) ak cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené pre jeho použitie (napr. dvoj a viacnásobné označenie).

21. Cestovný lístok vydaný iným dopravcom je neplatný, ak dopravca neurčí inak.

22. Pokiaľ tarifa určuje nie iné, cestujúci preukazuje právo na zľavu cestovného osobitnou preukážkou (kmeňový list). Ak má dopravca pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať ďalšie doklady; kým nárok na zľavu cestovného nie je preukázaný, dopravca môže odoprieť poskytnutie zľavy cestovného.

23. Pre preukážky na zľavu cestovného platia primerané ustanovenia ods. 8, 9 a 19.

24. Pri prepravách s kontrolou cestovných lístkov pri nástupe do vozidla je cestujúci povinný nastupovať cez predné dvere a preukázať sa platným cestovným lístkom, resp. zakúpiť si cestovný lístok u vodiča a označiť ho v označovacom zariadení.

článok 11

Postup osádky vozidla, dispečera, prípadne iných osôb pri dopravnej nehode, požiari alebo iných mimoriadnych situáciach pri zabezpečovaní ochrany cestujúcich

1. Členovia osádky vozidla v prípade vzniku dopravnej nehody, alebo inej mimoriadnej situacie, pri ktorej je ohrozené zdravie alebo iná újma cestujúcich, vykonávajú všetky nevyhnutné opatrenia na zastavenie a odvrátenie situácie ohrozujúcej zdravie alebo iné ohrozenie cestujúcich a majetku.

2. Členovia osádky, resp. ostatní účastníci dopravného procesu sú povinní neodkladne privolať zdravotnícku pomoc a do jej príchodu poskytovať nevyhnutnú zdravotnú pomoc postihnutým účastníkom dopravnej nehody.

3. Na riešení nehody sa zúčastňuje službukonajúci dispečer, ktorý sa v spolupráci s dopravnou políciou, resp. s inými kompetentnými zložkami podieľa na odstránení následkov a obnovení dopravy.

článok 12

Reklamácie

1. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od vykonania prepravy. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vystaví zápis. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

2. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktorí mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.

3. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa, že nebola riadne podaná.

4. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzecením alebo stratou vecí postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Obsah tohto prepravného poriadku a tarifa a cestovné poriadky sú voči cestujúcim a prepravcom odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb. Dopravca zabezpečuje zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku, tarify v predajňach cestovných lístkov dopravcu a v sídle dopravcu. Výňatky z prepravného poriadku a tarify dopravca zverejňuje na zastávkach v prístreškoch a vo vozidlách MVD.

2. Tento prepravný poriadok je účinný dňom 1. 8. 1999.

3. Všetky doplnky a zmeny mestského prepravného poriadku musí nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

Košice 1. 8. 1999

DPMK, a. s.

V depe električiek na Bardejovskej ulici

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606