magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

POUČENIE UŽÍVATEĽA ELEKTRONICKÉHO NOSIČA TARIFNÝCH ÚDAJOV (bezkontaktnej čipovej karty)

1. Bezkontaktná čipová karta (BČK) je elektronický nosič osobných a tarifných údajov cestujúceho MHD v Košiciach. Používa sa ako cestovný doklad i cestovný lístok zároveň, vo forme elektronického časového predplatného lístka, alebo ako doklad o oprávneni využívania zľavy pri použití jednorazového cestovného lístka.

2. BČK sa môže opakovane nabíjať (napĺňať) podľa požiadavky cestujúceho z tarifnej ponuky, platnej v čase dobitia. Slúži následne ako doklad o uhradení predplatených dopravných služieb počas doby, na ktorú bola dobitá.

3. Nabíjanie BČK zabezpečuje DPMK, a.s. vo svojich predajniach. Po úhrade za dobitie BČK bude cestujúcemu vydané potvrdenie o cene a období platnosti. Priebežne reálny stav BČK si môže cestujúci zistiť na čítacom zariadení pre cestujúcich umiestnenom v hlavnom predaji na DPMK, a.s. na Rooseveltovej ul. č.3, alebo na inom určenom mieste.

4. Držiteľ karty si pri kúpe určí platnosť, či začina plynúť od dátumu predaja alebo od dátumu, ktorý uvedie (na jeden až dva mesiace). BČK je platná iba v predplatenom období (viď potvrdenie o cene a období platnosti), t.j. platnosť nieje tak ako u papierových mesačných kupónov 1 deň pred a 3 dni po vyznačenom období!

5. Ďalšie nabitie čipu je možné realizovať max. 30 dní pred dňom ukončenia platnosti predplateného cestovného (tj. môžete mať predplatené až 2 mesiace).

6. Životnosť BČK je cca 5 rokov od dátumu jej vydania. Platnosť BČK bude v príslušných termínoch predlžovaná, po predložení požadovaných dokladov. viac info + žiadanka

7. BČK je elektronické zariadenie - nosič tarifných údajov - ktorého použivanie musí spíňať určité podmienky a to:

    a) BČK musí byť umiestnená v špeciálnom obale, ktorý si cestujúci môže zakúpiť spolu s BČK. b) BČK sa nesmie mechanicky namáhať, ohýbať resp. lámať, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu čipu. c) BČK nesmie prísť do styku s elektrickým prúdom, resp. elektrickým výbojom alebo silným magnetickým poľom, aby nedošlo k jej poškodeniu. d) BČK nesmie byť vystavená vplyvu vysokej teploty (nad 50 °C), aby nedošlo k jej poškodeniu.

8. Nefunkčnosť BČK je možné reklamovať na predajných miestach DPMK, a.s. Dopravca bude postupovať pri jej vybavovaní podľa reklamačného poriadku, zverejneného na všetkých predajných miestach.

9. Stratu resp. krádež BČK treba bezodkladne nahlásiť na DPMK, a.s. - predpredaj - Bardejovská 6 alebo Rooseveltova 3.

1O. Za stratenú, odcudzenú, alebo poškodenú BČK sa náhrada neposkytuje.

11. Pri strate, zničeni, alebo odcudzení BČK je možné za úhradu vystaviť duplikát BČK, ktorý je možné na základe databázy DPMK, a.s. opätovne nabiť na uhradenú hodnotu.

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606