magyar
  polski
  deutsch

 Košice
 Prešov
 Miskolc
 Užhorod
 Rzeszów
 

Informácie o zavádzaní nového odbavovacieho systému cestujúcich MHD

Dňom 1. 12. 2004 začal Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť predaj nových bezkontaktných čipových kariet (BČK), ktoré postupne nahradia doposiaľ používané cestovné doklady pre časové (predplatné) cestovné lístky.

Doteraz používaný predplatný lístok na určité obdobie (mesačný, štvrťročný) sa už nebude skladať z dvoch častí (kmeňový list + kupón), ale len z jednej časti t.j. bezkontaktnej čipovej karty, ktorá sa bude opakovane na predplatené obdobie nabíjať údajmi oprávňujúcimi cestujúceho používať BČK ako cestovný doklad.

BČK vydaná Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. bude obsahovať nasledovné údaje:

 • skryté (nebude ich možno prečítať bez príslušného zariadenia): meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, škola, výška zaplateného cestovného, platnosť, druh poskytnutej zľavy a pod.
 • viditeľné: fotografia, číslo čipovej karty, logo DPMK, a.s., farebné odlíšenie druhu (napr. žiacky...)
 • na zadnej strane môže byť uvedená reklama

Platnosť časových predplatných lístkov (kupóny) na papierovej báze končí k 1.4.2005.

Výška cestovného sa t.č. nemení !

Jednorazové cestovné lístky sa nemenia !

Zakúpené predplatné cestovné lístky môžete používať do uplynutia doby ich platnosti!


Pre vybavenie BČK potrebujete:

 • vypísať žiadanku, ktorú dostanete v predajniach cestovných lístkov DPMK, a.s.
 • predložiť aktuálnu fotografiu (dokladovú) s rozmermi 3 x 3,5 cm (nepoužitú)
 • predložiť k nahliadnutiu preukaz totožnosti, u žiakov zákonného zástupcu alebo rodný list žiaka
 • študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov veku musia mať žiadanku potvrdenú školou alebo priložiť pôvodný kmeňový list
 • u žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky stačí podpis zákonného zástupcu na žiadanke
 • dôchodcovia (starobní i ostatní) predložia k nahliadnutiu posledný výmer o dôchodku, resp. potvrdenie Slovenskej pošty o poberaní druhu dôchodku alebo vydaný kmeňový list
 • občania, vyplnenú žiadanku, fotografiu, občiansky preukaz
BČK si nemusia vybaviť cestujúci, pri použití jednorazového cestovného lístka, ktorí si uplatňujú nárok na zľavnené cestovné:
 • detí vo veku od 6 – 10 rokov (bez preukazu)
 • žiaci od 10 rokov do ukončenia povinnej školskej dochádzky preukazujú nárok na zľavu kmeňovým listom (platí do odvolania) alebo BČK
 • študenti stredných a vysokých škôl preukazujú zľavu kmeňovým listom vydaným na školský rok 2004/2005 alebo študenskou kartou
 • pri používaní JCL (základné cestovné), 24 hod. a 7 denný CL na papierovej báze nie je nutná BČK
 • starobní dôchodcovia do dovŕšenia 70 rokov veku môžu využívať pôvodné kmeňové listy (terajší stav), ale iba pri cestovaní na JCL
 • dôchodcovia z iných miest môžu pre nárok na zľavu k JCL použiť BČK vydanú iným SAD, DP, ŽS, a.s.
 • vysokoškoláci denného štúdia do veku 26 r. môžu využiť študentské karty (ISIC), v prípade, že je uzatvorená dohoda s príslušnou vysokou školou ako časové CL alebo ako preukaz pre cestovanie na jednorazové cestovné lístky

Cestujúci, ktorí budú mať k dispozícii vyššie uvedené doklady, si môžu BČK vybaviť a časový predplatný lístok v elektronickej forme kúpiť (t.j. dobiť BČK) v predaji na Rooseveltovej 3 a Bardejovskej 6.


POUČENIE UŽÍVATEĽA ELEKTRONICKÉHO NOSIČA TARIFNÝCH ÚDAJOV (bezkontaktnej čipovej karty)
Cena BČK je 160,- Sk s DPH a je použiteľná cca 5 rokov, ak nedôjde k jej poškodeniu. Pri kúpe karty budú do jej čipu budú zapísané identifikačné údaje cestujúceho a informácie o čase platnosti zaplateného cestovného (mesačného, štvrťročného,7 denného a 24 hodinového), o prevádzkovom rozsahu platnosti, výške cestovného a pod. Dobíjanie BČK sa bude vykonávať opakovane podľa druhu predplatených dopravných služieb Zavedenie BČK umožní vydávanie duplikátov za stratené, odcudzené a zničené predplatné cestovné lístky.

O kúpe karty a kúpe predplateného cestovného lístka dostanú cestujúci potvrdenie (obsahuje číslo BČK, predplatené obdobie, cena cestovného - výška dobitia). Uvedené potvrdenie slúži aj ako daňový doklad o nákupe. V prípade, že potvrdenku cestujúci stratí, informácie obsiahnuté v BČK si môže „prečítať“ prostredníctvom čítacieho zariadenia umiestneného v hlavnom predpredaji DPMK, a.s. na Rooseveltovej ul. č. 3 alebo na Bardejovskej ul. č.6.

Nabíjanie BČK (zakúpenia si ceny cestovného podľa platnej tarify) zabezpečuje len DPMK, a.s. vo svojich predajniach:

 • vybavovanie bezkontaktnej čipovej karty a jej dobíjanie:
  • Rooseveltova ul. č. 3
  • DPMK, a.s. Bardejovská 6
 • od 19. 1. 2005 sú otvorené ďalšie dobíjacie miesta:
  • stánok pri Železničnej stanici
  • Stánok DPMK, a.s. Gemerská ul.
  • Stánok DPMK, a.s. Adlerova ul.
  • Stánok DPMK, a.s. Moskovská ul.
  • Stánok DPMK, a.s. Nám. Osloboditeľov
  • Stánok Robena , Nad jazerom, zastávka Modus

Čipová karta sa môže nabiť výškou cestovného podľa požiadavky kupujúceho z tarifnej ponuky, ktorá slúži následne na úhradu dopravných služieb. Ďalšie dobitie BČK je možné realizovať max. 30 dní pred dňom ukončenia platnosti predchádzajúceho dobitia.

BČK vydaná DPMK, a.s., SAD KDS Košice, SAD Michalovce, SAD Prešov, študentská karta vydaná Technickou univerzitou Košice, Univerzitou veterinárneho lekárstva a Prešovskou univerzitou je v súčasnosti použiteľná ako jednotný cestovný doklad v regióne Košíc.

Výhody BČK:

 • vysoká spoľahlivosť
 • viacnásobné využitie
 • vysoká miera bezpečnosti
 • kĺzavá lehota platnosti – napr. dobitie na mesiac od 15.12. do 14.1. alebo na štvrťrok od 17. 2. do 16.5.
 • možnosť prenosu zaplateného cestovného na inú osobu, ktorá vlastní BČK, t.j. len rovnakú cenu a rovnakú dobu platnosti predplatného.

ŽIADANKA NA STIAHNUTIE (formát PDF)


INFORMÁCIE A POKYNY K ŽIADANKE

1. V zmysle zákona č. 428/02 Z.z. §-u 6 sa vymedzuje účel spracovania osobných údajov pre tarifné účely:

 • Evidencia osôb, ktoré požiadali dopravcu a preukázali nárok na poskytnutie zľavy. Ide o nasledovné zľavy:
  • v zmysle zákona o cenách, nadväzujúcich noriem a cenových výmerov (žiacke, študentské, dôchodcovské cestovné lístky)
  • komerčné zľavy (predplatné cestovné lístky za zvýhodnenú cenu: denné, týždenné, mesačné, štvrťročné)
  • preukázanie nároku na prípadné vydanie duplikátu pri strate, poškodení preukazu resp. čipovej karty
  • dodatočné preukázanie platnosti predplatného cestovného lístka resp. nároku na zľavu
 • Poskytovanie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje nebudú prevádzkovateľom zverejňované, budú použité len pre internú potrebu prevádzkovateľa
 • Dôsledkom odmietnutia poskytnutia osobných údajov je strata nároku na využitie zľavy zákonnej i komerčnej na cestovnom, ale nie nároku na poskytnutie služby - prepravy v cene základného cestovného lístka
2. Pri vybavovaní BČK žiadateľ predloží vyplnenú a potvrdenú žiadanku, preukaz totožnosti (OP, pas, rodný list - u žiakov), 1 nepoužitú fotografiu zodpovedajúcu podobe a veku o rozmeroch 3 x 3,5 cm.

3. BČK je neprenosná.

4. Ten, kto poskytne BČK inej osobe, bude postihnutý podľa Mestského prepravného poriadku.

5. Kto sa preukáže neplatným cestovným lístkom alebo BČK, zaplatí prirážku k cestovnému.

6. Každý, kto žiadanku podpísal a potvrdil, v plnej miere ručí za správnosť údajov na žiadanke a zodpovedá za prípadné škody dopravcovi

 

 
(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovate¾ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: marek@box.sk tel. 0905 942 606